Nyhet

Koronarelatert sykefravær

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Legeerklæring ved lengre fravær gjeninnføres.

Artikkelen er oppdatert  med de vedtatte endringene knyttet til koronarelatert sykefravær og egenmelding per 27. mai 2020. 

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Deretter vil NAV utbetale sykepenger fra fjerde dag. Reglene gjelder fra 16. mars.

Sykepenger til selvstendig næringsdrivende for korona-relatert fravær

Situasjonen har vært at selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ikke har hatt rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod. Fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger fra trygden, forutsatt at den næringsdrivende fyller vilkårene for sykepenger.

Med virkning fra og med 16. mars 2020 får selvstendig næringsdrivende sykepenger for koronarelatert fravær fra og med dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. 

Legeerklæring ved lengre fravær gjeninnføres

Fra 1. juni 2020 kan man ikke lenger kreve å bruk egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet, slik den midlertidige ordningen har vært siden 16. mars 2020. Den midlertidige ordningen ble innført for å dempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten. Nå som smittesituasjonen har endret seg og kapasiteten i helsetjenesten er god, fjernes retten til utvidet egenmelding.

Arbeidsgivere kan imidlertid velge å gi ansatte rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene.

Endringene gjelder også selvstendig næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende må ha sykmelding fra lege for å få rett til sykepenger fra folketrygden fra fjerde dag. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendig næringsdrivende, gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes covid-19.

På regjeringen.no kan du lese mer om de nye reglene om koronarelatært sykefravær og egenmelding (pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet).