Nyhet

Midlertidige regler i selskapsretten – fysisk møte

Det er foreslått midlertidige regler om unntak fra reglene om fysisk møte i blant annet aksjeloven og selskapsloven. Forslaget ble sendt ut på høring fra Næringsdepartementet 23. mars med frist dagen etter.

De midlertidige reglene er foreslått med hjemmel i koronaloven § 2. Advokatforeningen har sendt inn innspill til forslagene om de midlertidige reglene. Uttalelsen er behandlet av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Advokatforeningen støtter initiativet til å lette saksbehandlingsreglene i en periode hvor restriksjoner og anbefalinger tilsier at færrest mulig samles fysisk. Endringene Advokatforeningen har foreslått kan oppsummeres slik:

  • Selv om Advokatforeningen på generell basis har argumentert for at koronaloven skal gis begrenset varighet, bør det likevel vurderes om forskriften kan gjelde møter, eventuelt generalforsamlingsmøter, som avholdes innen utløpet av juni.
  • Advokatforeningen foreslår en bestemmelse som gir generell adgang for selskapene til å angi en påmeldingsfrist for deltakelse i generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.
  • Departementet bes vurdere om det bør være en uttrykkelig henvisning i forskriftens § 4 første ledd til asl/asal § 5-8 og eventuelle vedtektsbestemmelser om stedet for avholdelse av generalforsamling.
  • Advokatforeningen mener at forskriften fortsatt stiller strenge krav til muligheten for deltakelse og stemmegivning. Etter Advokatforeningens syn bør det vurderes om all stemmegivning kan gis på forhånd, slik at generalforsamlingen kan avholdes uten at aksjonærene har anledning til å møte.

Her kan du lese Advokatforeningens uttalelse av 24.mars 2020.

Her kan du lese Næringsdepartementets høringsnotat