Nyhet

Permittering - spørsmål og svar

Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn. Advokatvirksomheten må også ha saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte eller hvilke grupper av ansatte som permitteres.

Her kan du lese mer om permittering og ansatte hjemmekarantene, sykmeldte arbeidstakere, ansatte i foreldrepermisjon eller i omsorgspermisjon.

Kan advokatvirksomheten permittere sykmeldte arbeidstakere?

En arbeidstaker som er sykmeldt kan permitteres.

Dersom den ansatte er syk når permitteringen varsles, eller blir det i løpet av varslingsperioden, løper varslingsfristen under sykemeldingen. Men arbeidsgiver skal ikke betale lønnspliktdager (arbeidsgiverperioden etter permitteringslønnsloven) før arbeidstakeren er friskmeldt. Sykmeldingen innebærer således at lønnspliktdagene (arbeidsgiverperioden) utsettes til etter at den ansatte er friskmeldt.

Dersom den ansatte er syk når permitteringen varsles, eller blir det i løpet av varslingsperioden, skal arbeidsgiver imidlertid betale sykepenger, jf. ftrl. § 8-18 (4). Deretter har den ansatte rett til sykepenger fra NAV.

Dersom den ansatte blir friskmeldt i løpet av permitteringsperioden, plikter arbeidsgiver å betale lønnspliktdagene. Sykemeldingen innebærer altså at arbeidsgiverperioden utsettes til etter friskmelding.

Her kan du lese mer om permitteringsvarselet – varslingsfrist som følge av koronaviruset.

Kan advokatvirksomheten permittere ansatte som er i karantene?

Ja, virksomheter kan permittere ansatte som er i karantene.

Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn. Men det forhold at en ansatt er i karantene er i seg selv ikke saklig grunn til å permittere den ansatte.

Myndighetsbestemt karantene vil imidlertid kunne gi grunnlag for sykepenger dersom det hindrer arbeidstaker i å utføre arbeid.

Kan advokatvirksomheten permittere arbeidstakere som er i foreldrepermisjon?

Ja, arbeidstakere i foreldrepermisjon kan permitteres forutsatt at vilkårene for permittering foreligger og det er foretatt en saklig utvelgelse. 

En arbeidstaker som er i foreldrepermisjon når permittering varsles, mottar foreldrepenger i varslingsperioden (før permittering iverksettes) på 2 eller 14 dager, jf. hovedavtalen mellom NHO og LO § 7-3. Arbeidstakeren vil deretter motta foreldrepenger fra NAV under permitteringen.

Dersom permitteringen varer lenger enn foreldrepermisjon, legges arbeidsgiverperioden til etter utløpet av foreldrepermisjonen, med den følge at arbeidsgiver betaler lønn i to dager etter foreldrepermisjonens slutt. Deretter dekker NAV lønn de resterende 18 dagene oppad begrenset til 6 G. Etter disse i til sammen 20 dagene, går arbeidstakeren over på dagpenger.

Dersom advokatvirksomheten etter ansettelsesavtalen skal dekke differansen mellom full lønn og foreldrepenger fra NAV, som er begrenset oppad til 6 G, skal advokatvirksomheten dekke denne differansen i arbeidsgiverperioden - to dager. 

Kan advokatvirksomheten permittere arbeidstakere i omsorgspermisjon?

Ja, arbeidstakere i omsorgspermisjon ("sykt barn-dager") kan permitteres forutsatt at vilkårene for permittering foreligger og det er foretatt en saklig utvelgelse.

En ansatt har rett til omsorgspermisjon, med dertil hørende omsorgspenger i varslingsperioden. Arbeidsgiveren skal deretter betale den ansatte lønn i arbeidsgiverperioden, som med virkning fra 20. mars er to dager. NAV skal deretter betale den ansatte lønn i 18 dager, oppad begrenset til 6G. Deretter går arbeidstakeren over på dagpenger.

Her kan du lese mer om permitteringsvarselet – varslingsfrist som følge av koronaviruset.

Hva skjer med ferie i permitteringstiden og kan advokatvirksomheten fastsette ferie for ansatte som er permittert?

Ferieloven gjelder, også når arbeidstaker er permittert. Som følge av det, avvikles ferie som normalt i permitteringstiden. Ferie innebærer et avbrudd i permitteringen, og feriedagene teller ikke med som permitteringstid. Ved avvikling av ferie vil arbeidstaker dermed ha rett på feriepenger, opptjent forrige kalenderåret.

Det er også slik at ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie gjelder under permittering.

Den tiden det avvikles ferie inngår ikke i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden på 26 uker, jf. permitteringslønnsloven § 3.

Hva skjer med dagpenger i påsken og på helligdager?

I henhold til forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften) § 6-3, som gjaldt frem til 20. mars 2020, betalte NAV som utgangspunkt ikke dagpenger for periodene 20. desember til 1. januar og palmesøndag til andre påskedag. Virksomheten kunne søke NAV om dispensasjon fra dette.

Ved midlertidig forskrift av 20. mars 2020, som trådte i kraft samme dag, ble dagpengeforskriften § 6-3 opphevet, med den følge at det nå er dagpengerettigheter som normalt for høytidene - uten behov for dispensasjonssøknad.

Skal permitterte arbeidstakere meldes ut av advokatvirksomhetens pensjonsordning?

Svaret avhenger av hva advokatvirksomhetens pensjonsordning sier om dette. Lovene om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) – innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven og tjenestepensjonsloven - inneholder regler som gir adgang til å fastsette i pensjonsregelverket at ansatte som er permittert skal opprettholde medlemskapet i OTP-ordningen mens de er permittert.

Dersom det fremgår av advokatvirksomhetens pensjonsordning at medlemskapet skal opprettholdes ved permittering, innebærer det at pensjonssparingen settes på pause så lenge de ansatte er permittert med den følge at virksomheten ikke har kostnader til pensjon for de permitterte arbeidstakerne i denne perioden.

Dersom det ikke fremgår av advokatvirksomhetens pensjonsordning at medlemskapet skal opprettholdes ved permittering, eller dersom dette er uklart, bør advokatvirksomheten ta kontakt med pensjonsleverandøren og avklare spørsmålet. Dette bør gjøres i forkant av at permitteringen iverksettes.

Dersom pensjonsordningen er slik at arbeidstakerne ikke opprettholder sitt medlemskap i ordningen i den perioden de er permittert, skal arbeidstakerne meldes ut etter utløpet arbeidsgiverperioden, som vil si den perioden arbeidsgiver er forpliktet til å utbetale lønn etter at permitteringer er iverksatt. Fra og med 20. mars 2020 er arbeidsgiverperioden to arbeidsdager. Arbeidstaker vil motta et pensjonskapitalbevis e.l. ved utmeldingen.

Merk at regjeringen den 3. april foreslår en midlertidig lovendring som muliggjør at arbeidsgivere i privat sektor skal kunne beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen dersom virksomheten har en pensjonsordning som sier at ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres. Slik forslaget er blitt presentert, vil virksomhetens sparing og risikodekning opphøre så lenge den ansatte er permittert. Virksomheten vil eventuelt kun ha utgifter til administrasjon og forvaltning. I forslaget til midlertidig lovendring heter det at «permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte får i alle tilfelle fordelen av at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler så lenge de er medlemmer i ordningen.»

På regjeringen.no kan du lese mer om forslaget.

Kan permitterte ansatte arbeide når de er permittert?

De nærmere vilkårene for permittering fremgår av en rekke tariffavtaler. En tariffavtale er bare direkte gyldig mellom partene i avtalen. Det er vanlig at bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, bruker reglene i hovedavtalen mellom NHO og LO.

Etter hovedavtalen mellom NHO og LO kan permitterte ansatte inntas til kortvarige oppdrag, se hovedavtalen § 7-3 nr. 7. Arbeidet må imidlertid ikke strekke seg ut over 6 uker. Varer arbeidet mer enn 6 uker, vil videre permittering anses som ny permitteringsperiode. Arbeidsgiver må da gi nytt permitteringsvarsel og det vil løpe nye lønnspliktdager.

En ansatt kan jobbe i flere 6 ukers-perioder i permitteringsperioden. Korte arbeidsperioder i permitteringsperioden går ikke til fradrag i den tiden det kan permitteres. Dersom permitteringen skal vare i 20 uker, og en ansatt jobber i to av ukene, blir ikke permitteringen forlenget til 22 uker. 

Den ansatte må gi informasjon til NAV via meldekort om antall timer han/hun har arbeidet. Arbeidstakeren mottar ikke dagpenger når han/hun arbeider.