Nyhet

Permittering – hvordan går man frem og hva gjelder?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Rettsgrunnlaget

I norsk rett finnes ingen lovregler som direkte regulerer en arbeidsgivers adgang til å permittere og hvordan man skal gå frem dersom man som arbeidsgiver er nødt til å permittere arbeidstakere. Det at det er adgang til å permittere er imidlertid forutsatt i enkelte lovbestemmelser, blant annet i arbeidsmarkedsloven § 8 og i lønnspliktloven.

Videre har domstolen gjennom flere avgjørelser lagt til grunn at det foreligger en ulovfestet adgang til å permittere arbeidstakere, forutsatt at det foreligger en saklig grunn for permitteringen.

Den nærmere adgangen til permittering og vilkårene for permittering fremgår av en rekke tariffavtaler. En tariffavtale er bare direkte gyldig mellom partene i avtalen. Det er imidlertid vanlig at bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, bruker reglene i hovedavtalen mellom NHO og LO. Domstolens vurdering av permitteringstiltak på ulovfestet grunnlag blir normalt foretatt i lys av Hovedavtalen mellom NHO og LO.

Adgangen til å permittere

I Hovedavtalen § 7–1 heter det at permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Dette antas å være et generelt prinsipp i norsk arbeidsliv.

Årsaken til behovet for permittering må være knyttet til forhold ved selskapet eller arbeidssituasjonen, ikke den ansatte. Videre kreves at du som arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering.

Årsaken til permittering må være av midlertidig karakter. Permittering er således begrenset til tilfeller hvor det foreligger midlertidig og forbigående arbeidsmangel. Er arbeidsmangelen permanent, skal oppsigelse vurderes i stedet. Arbeidsgiver må derfor vurdere om det dreier seg om en midlertidig nedgang, eller om det er en mer varig situasjon.

Advokatvirksomhetens vurdering av behovet for permittering må kunne dokumenteres og derfor nedtegnes skriftlig.

Advokatvirksomheten må ha saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte eller hvilke grupper av ansatte som permitteres.

Advokatvirksomheten må også gi en realistisk vurdering av lengden på permitteringen og om det er grunnlag for hel eller delvis permittering.

Advokatvirksomhetens vurdering av behovet for å permittere, utvelgelsen av ansatte for permittering og lengden på permitteringen bør så langt det lar seg gjøre drøftes med tillitsvalgte. Det er ikke en lovbestemt drøftingsplikt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt i forbindelse med permittering. En plikt til drøfting er imidlertid ofte nedfelt i en tariffavtale. Det er uansett anbefalt at virksomheter følger denne framgangsmåten.

Eventuelle innspill fra tillitsvalgte må tas med i virksomhetens/styrets vurdering før en beslutning om permittering tas. Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte, kan permittering drøftes med arbeidsmiljøutvalget eller verneombud. Hvis ikke bedriften har disse funksjonene, eller det ikke er mulig å gjennomføre drøftelser, bortfaller dette punktet.

KAN ADVOKATVIRKSOMHETEN PERMITTERE SOM FØLGE AV KORONAVIRUSET?

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelse og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes. Det kan for eksempel oppstå mangel på oppdrag og prosjekter kan bli utsatt i tid og klienter kan ta kontakt og avslutte oppdrag før tiden elle kansellere inngåtte avtaler. Oppdragsmengden i advokatfirmaer som har hovedvekt av straffesaker vil påvirkes av myndighetenes pålegg overfor domstolene om å redusere virksomheten.

Advokatvirksomheten må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for permittering.

Permitteringsvarselet – varslingsfrist som følge av korona

I overensstemmelse med hovedavtalen mellom NHO og LO, skal de ansatte normalt ha skriftlig permitteringsvarsel senest 14 kalenderdager før permitteringen trer i kraft. 

Permitteringsvarselet skal:

 • være datert,
 • angi tidspunkt for start av permittering,
 • angi årsak til permittering,
 • angi permitteringsgrad,
 • angi permitteringens lengde,
 • hvem som blir permittert,
 • om det er hel eller delvis permittering og
 • hvor mange dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.

Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør det opplyses om sannsynlig lengde. I så fall må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.

NAV ønsker at arbeidsgiver i tillegg opplyser om følgende i varselet:

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  
 • Den permitteres stillingsstørrelse  
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.   

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.  

I overensstemmelse med hovedavtalen mellom NHO og LO, kan varslingsfristen ved uforutsette hendelser forkortes til 2 kalenderdager.

Advokatvirksomheten må foreta en konkret vurdering av om det foreligger en slik situasjon. Selv om det nå for advokatvirksomheten foreligger en svært spesiell og uforutsett situasjon som følge av koronaviruset, kan det ikke på generelt grunnlag konkluderes med at alle permitteringer knyttet til korona-pandemien kan varsles med 2 dagers frist.

NAV anbefaler at årsaken til en forkortet varslingsfrist kommer klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

På altinn.no finnes en mal for permitteringsvarsel.

Les på Advokatbladet.no: - Bare de aller færreste advokatkontorer kan permittere med to dagers varsel

Varsel til NAV

En arbeidsgiver som vurderer å gå til permitteringer skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV.

På NAV.no finnes mer informasjon om varselet til NAV og digital innsending.

Dersom advokatvirksomheten skal permittere minst 10 arbeidstakere (masseoppsigelse) eller minst 10 arbeidstakere vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker, skal advokatvirksomheten gi melding til NAV. Advokatvirksomheten skal i slike tilfeller så tidlig som mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver kaller inn til drøftelser gi NAV melding om permitteringene. 

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer informasjon om arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer.

Melding til NAV om masseoppsigelse kan sendes inn her.

Kan advokatvirksomheten benytte betinget permitteringsvarsel?

Nei, permitteringsvarselet skal være ubetinget. Det betyr at permitteringsvarselet ikke kan inneholde betingelser om at permittering vil bli iverksatt om noe skjer eller ikke skjer.

Advokatvirksomheten kan imidlertid trekke tilbake permitteringsvarselet når som helst før permitteringen iverksettes.

Dersom forholdene for advokatvirksomheten endrer seg, kan disse gi grunnlag for å utsette permitteringen kortvarig. En kortvarig utsettelse av permitteringen nødvendiggjør ikke nytt permitteringsvarsel med ny varslingsfrist (14 eller 2 dager). En utsettelse må imidlertid komme til uttrykk i form av en fastsatt dato (ikke «inntil videre»). Dersom utsettelsen streker seg utover fire uker, bør det gis nytt permitteringsvarsel. Konsekvensen av dette er at det løper en ny varslingsfrist.

Hvis arbeidstaker er sykmeldt før permitteringen starter, skal arbeidsgiver ikke betale lønnspliktdager før arbeidstaker er friskmeldt. Les mer om sykmelding og permittering nedenfor under punktet Kan advokatvirksomheten permittere sykmeldte arbeidstakere?

HVEM KAN PERMITTERES?

I hovedsak er det personer som defineres som arbeidstakere som kan permitteres.

Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv.

Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. NAV opplyser imidlertid at sett i lys av de spesielle omstendighetene koronaviruset medfører, kan man søke NAV om dagpenger også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.

Her kan du lese mer om permittering og ansatte hjemmekarantene, sykmeldte arbeidstakere, ansatte i foreldrepermisjon eller i omsorgspermisjon.

KAN advokatvirksomheten PERMITTERE SOM FØLGE AV AT ANSATTE HAR HJEMMEKARANTENE ELLER FLERE ANSATTE ER SYKE?

Dersom nøkkelansatte eller flere ansatte i advokatvirksomheten blir satt i karantene eller blir syke, kan dette innebære at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å iverksette permittering av hele eller deler av den resterende arbeidsstokken. Advokatvirksomheten må bl.a. vurdere om det vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift gjennom å omdisponere arbeidskraften for en midlertidig periode.

OPPSUMMERING - HUSKELISTE VED PERMITTERING

 1. Skriftlig vurdering av behovet for permittering – dokumentasjon
  Advokatvirksomheten må redegjøre skriftlig for de forhold som gjør at virksomheten vurderer å permittere ansatte. Det må fremgå hvilken del av bedriften som får redusert aktivitet.

  Avhengig av advokatvirksomheten størrelse og organisering, bør virksomheten vurdere å styrebehandle vurderingen for permittering.
 1. Utvelgelse av ansatte for permittering
  Advokatvirksomheten må ha saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte, eller hvilke grupper av ansatte, som permitteres.

  Utvelgelsen må henge sammen med forholdene som gjør at virksomheten vurderer permittering og den delen av virksomheten som får redusert aktivitet.

  Det er mulig å permittere delvis, men retten til dagpenger avhenger av at permitteringen minst er 40 % (Grensen ble redusert fra 50 % per 19. mars 2020). Vurderingen skal ta hensyn til både bedriften og de ansatte.

  Begrunnelsen for utvelgelse av ansatte bør nedtegnes skriftlig, for slik å kunne dokumenteres.
 1. Vurdering av lengden på permittering/delvis permittering
  Permittering kan vare i inntil 26 uker. Advokatvirksomheten bør gi en realistisk vurdering av lengden på permitteringen.

  Det er mulig å permittere for en periode og så forlenge perioden ved behov. Det kan legges en plan for konferanse med tillitsvalgte og styremøter gjennom perioden.
 1. Drøfting - Møte med tillitsvalgte
  Advokatvirksomhetens vurdering av behovet for å permittere, utvelgelsen av ansatte for permittering og lengden på permitteringen bør så langt det lar seg gjøre drøftes med tillitsvalgte. Det er ikke en lovbestemt drøftingsplikt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt i forbindelse med permittering. En plikt til drøfting er imidlertid ofte nedfelt i en tariffavtale. Det er uansett anbefalt at virksomheter følger denne framgangsmåten.

  Eventuelle innspill fra tillitsvalgte må tas med i virksomhetens/styrets vurdering før en beslutning om permittering tas. Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte, kan permittering drøftes med arbeidsmiljøutvalget eller verneombud. Hvis ikke bedriften har disse funksjonene, eller det ikke er mulig å gjennomføre drøftelser, bortfaller dette punktet.
 1. Informasjon til ansatte
  Advokatvirksomheten bør gi informasjon til samtlige ansatte om driftssituasjonen og om at permitteringer vil bli benyttet. Normalt gjøre dette i et allmøte. På grunn av smittefare, er det naturlig at møtet avholdes virtuelt, eller informasjon sendes ut elektronisk.

  Før varsel om permittering sendes, anbefales at advokatvirksomheten avholder et virtuelt møte med alle ansatte som blir permittert.
 1. Skriftlig permitteringsvarsel
  Advokatvirksomheten må sende et skriftlig permitteringsvarsel til hver ansatt. Permitteringsvarselet skal:
 • være datert,
 • angi tidspunkt for start av permittering,
 • angi årsak til permittering,
 • angi permitteringsgrad,
 • angi permitteringens lengde,
 • hvem som blir permittert,
 • om det er hel eller delvis permittering og
 • hvor mange dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.

  Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør det opplyses om sannsynlig lengde. I så fall må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.

  NAV ønsker at arbeidsgiver i tillegg opplyser om følgende i varselet:
 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  
 • Den permitteres stillingsstørrelse  
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.   
 1. NAV
  En arbeidsgiver som vurderer å gå til permitteringer skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV.

  På NAV.no finnes mer informasjon om varselet til NAV og digital innsending.
 1. Økonomiske forhold – varslingsperioden - arbeidsgiverperioden - dagpenger
  Ansatte har krav på full lønn i varslingsperioden. Varslingsperioden er i utgangspunktet 14 dager, men varslingsfristen kan ved uforutsette hendelser forkortes til 2 kalenderdager.

  Med virkning fra 20. mars 2020 må arbeidsgiver betale lønn de to første dagene av permitteringen. Dette kalles arbeidsgiverperioden eller lønnspliktdagene, og er dager hvor arbeidstaker normalt skulle ha vært i arbeid.

  Deretter er det NAV som betaler den permitterte. På grunn av den særlige situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset og dertil følgende arbeidsmengde hos NAV, ber imidlertid regjeringen arbeidsgivere med likviditet til å forskuttere dagpenger under permittering.

  Kompensasjonen fra NAV utgjør ikke nødvendigvis full lønn.

  Fra 20. mars 2020 er det også foretatt flere endringer i dagpengeregelverket:
 • Dagpenger skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
 • Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.
 • Permitterte slipper å vente tre dager for rett til dagpenger som følge av at bestemmelsen om tre dager ventetid oppheves.
 • Lovens krav om redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Les på Advokatbladet.no: - Krav på full lønn i arbeidsgiverperioden

På regjeringen.no kan du lese mer om endringene i permitterings- og dagpengeregelverket (pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet).

På Altinn.no kan du lese mer om permittering.

På NAV.no finnes mer informasjon og søknadsskjema for dagpenger.