Nyhet

Statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars 2020. Nærmere regler for bruk av ordningen ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag.

Om garantiordningen

Formålet med loven er å lage en ordning som skal gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter (SMB) å få lån i banken. Loven går ut på at bankene kan yte lån til SMB-kunder "som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av Covid-19", mot at staten "dekker 90 prosent av finansforetakets tap pro rata". Ordningen er basert på EU sitt midlertidige rammeverk av 19. mars. Bankene må eventuelt selv dekke de siste 10 prosentene.

Forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter gir bl.a. nærmere regler om hvilke bedrifter som kan motta garanterte lån, hvilke lån som kvalifiserer for garanti og hvordan den samlede garantirammen skal fordeles mellom bankene. Forskriften regulerer også administrative forhold ved ordningen, herunder at GIEK på vegne av staten skal motta og behandle ulike innrapporteringer fra bankene og utbetale garantien ved mislighold.

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere ordningen, bl.a. gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før det innvilges garanterte lån.

Bedrifter som ønsker å benytte seg av ordningen må selv ta kontakt med sin bankforbindelse. Ordningen gjelder foreløpig til 1. juni 2020.

Advokatvirksomheter som ønsker å søke om lån må fremlegge dokumentasjon for at virksomheten oppfyller vilkårene i ordningen. 

Vilkår for å kunne benytte garantiordningen

Vilkårene som må være oppfylt for at virksomheter skal kunne benytte seg av statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter er etter forskriften § 3:

 • Virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret,
 • Antall ansatte må være færre enn 250,
 • Omsetningen må være lavere enn ca. 493 mill. kroner per år,
 • Balansen må være lavere enn ca. 423 mill. kroner,
 • Virksomheten må ha akutt mangel på likviditet, jf. loven § 3 første ledd. I henhold til forskriften § 4 er kravet om akutt likviditetsmangel oppfylt når banken har vurdert det som sannsynlig at:
  • virksomheten ikke har tilgang på lån i bank til dekning av utgifter og investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid, og
  • hovedårsaken til mangelen på likviditet er direkte eller indirekte virkninger av koronautbruddet.
 • Virksomheten må forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, jf. loven § 3, andre ledd.
 • Virksomheten kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter 31. desember 2019.
 • Formålet med lån under garantiordningen kan bare være dekning av driftsutgifter. Driftsutgifter kan omfatte alle løpende utgifter, herunder utgifter til betjening av eksisterende gjeld, jf. forskriften § 10.
 • Dersom formålet med lånet er finansiering av investeringer, skal finansforetaket innhente og vurdere informasjon fra lånesøker som dokumenterer at investeringene er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid, jf. forskriften § 10 siste ledd.
 • Ved søknad må virksomheten opplyse om det er søkt lån i flere banker.

Lån som kvalifiserer for garanti

For at et lån skal være omfattet av garantiordningen må det etter loven § 5:

 • ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid personell, eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019. Hvis bedriften er etablert 1. januar 2019 eller senere og lønnskostnader skal benyttes som beregningsgrunnlag, skal lånet ikke utgjøre mer enn bedriftens anslåtte lønnskostnader for de to første driftsårene,
 • ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner,
 • så langt som mulig ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon, og
 • ikke ha en løpetid på mer enn 3 år.

Lån i form av nedbetalingslån og kassakreditt kan kvalifisere for garanti under ordningen.

Lånet kan være sikret eller usikret, jf. forskriften § 10 annet ledd.

Lånet kan ikke benyttes til førtidig innfrielse eller nedregulering av eksisterende gjeld til banken, jf. forskriften § 11.

Nedbetalingslån under ordningen kan gis med avdragsfrihet i opptil 12 måneder.

Virksomheten må betale en garantiprovisjon til staten, for lånet. Provisjonen kan være opp til 0,5 prosent av lånebeløpet, som betales inn til banken.

På regjeringen.no kan du lese mer om garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter.