Nyhet

Advokatforeningen inn i sak om ansvar for kostnader til sakkyndig

Det må være grenser for hva en advokat som har trukket seg fra et oppdrag skal være ansvarlig for, mener Advokatforeningen.

Når et rettergangsskritt er begjært av en advokat, kan utgifter til gebyr og sideutgifter betales etterskuddsvis. I slike tilfeller er advokaten solidarisk ansvarlig for betaling av utgiftene. Dette ansvaret bortfaller i utgangspunktet ikke ved at advokaten trekker seg fra oppdraget. Også kostnader som pådras etter fratredelsen, som er en nødvendig følge av rettergangsskrittet, omfattes av ansvaret.

I et skriftlig innlegg til Borgarting lagmannsrett anfører Advokatforeningen at dette ansvaret ikke kan være ubegrenset. Advokaten som har fratrådt har begrenset mulighet til å avverge at kostnader pådras, og til å sikre seg mot et slikt ansvar.

Saken har sitt utspring i en sak om utenrettslig bevissikring, hvor en sakkyndig skulle gjennomgå et større bevismateriale. Da advokaten trakk seg fra oppdraget, og parten stod uten prosessfullmektig, fant tingretten grunn til å kreve forskudd for utgiftene som ville påløpe til den sakkyndige. Parten betalte ikke innen fristen, og til slutt avviste tingretten saken på grunn av manglende betaling. I mellomtiden hadde den sakkyndige arbeidet videre. Retten ga i denne perioden ikke den sakkyndige beskjed om å stanse arbeidet. Den sakkyndiges regning på 181 800 ble betalt av retten, og senere krevd dekket av advokaten som hadde fratrådt oppdraget.

Advokatfirmaet som mottok kravet, anket tingrettens beslutning. I anken påpekte advokatfirmaet at dersom beslutningen opprettholdes, betyr det at advokater ikke har noen mulighet til å komme seg fri fra solidaransvaret for sideutgifter, men er tidsubestemt objektivt ansvarlige for utgifter de ikke har noen informasjon om at påløper eller mulighet til å påvirke omfanget av.

I sitt skriftlige innlegg anfører Advokatforeningen at advokaters solidaransvar bortfaller når retten beslutter krav om forskudd. Uansett må advokaters solidaransvar ved fratreden som hovedregel forutsette at retten har stanset den sakkyndiges arbeid i påvente av innbetaling av forskuddet.