Nyhet

Advokatloven: Endringer i justiskomitéen

Forsiden av Stortinget
Stortingets justiskomité avga sin innstilling til advokatlov 5. april. Her er oversikten over endringene komitéen gjorde i regjeringens lovforslag.

Justiskomitéen er nå ferdig med sin behandling av advokatlov-proposisjonen. I sin innstilling, Innst. 234 L (2021–2022), foreslo komitéen følgende endringer i lovforslaget (flertallsforslag):

Komitéen foreslår at advokatvirksomhet kan utøves av forsikringsforetak som tilbyr rettshjelpsforsikring. I proposisjonen var det foreslått at advokatvirksomhet bare kan utøves i advokatforetak, som organisasjonsadvokat eller som internadvokat. Komitéen foreslår at departementet skal gi nærmere forskrift om dette.

I proposisjonen var det foreslått et forbud mot å påta seg advokatoppdrag for virksomheter man har styreverv for, eller på annen måte deltar i ledelsen i. Det var lagt opp til at det kunne gis forskrift om unntak fra forbudet i tilfeller hvor det ville være klart ubetenkelig å påta seg oppdraget. Komitéen foreslår at forbudet tas bort i sin helhet. Hvorvidt man kan påta seg advokatoppdrag i slike situasjoner vil dermed bero på en vurdering av Regler for god advokatskikk.

Komitéen foreslår å endre bestemmelsen om vedtakelsen av Regler for god advokatskikk for bedre å få frem at det er Advokatforeningen som fastsetter reglene. I tillegg kom det merknader fra en enstemmig komité om at terskelen for at departementet skal kunne forkaste forslag til endringer i reglene i forbindelse med forskriftsfastsettelse av reglene, må være svært høy.

Under den muntlige høringen i justiskomitéen var det flere instanser som tok opp behovet for å se nærmere på taushetsplikten i skattesaker. Komitéen påpekte at slike unntak ikke har vært nærmere utredet, og at dette bør ses nærmere på i forbindelse med den videre oppfølgningen av Skatterådgiverutvalgets NOU 2019: 15. Det foreslås dermed ikke unntak fra taushetsplikten på skatteområdet i forbindelse med advokatloven.

Du kan lese hele innstillingen på Stortinget.no.