Nyhet

Menneskerettighetsutvalget søker to til tre nye medlemmer

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg arbeider for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

Menneskerettighetsutvalget arbeider blant annet med:

• Høringsuttalelser på områder med betydning for menneskerettigheter
• Forholdene ved Trandum utlendingsinternat
• Norges bruk av politiarrest
• Deltagelse i NIMs rådgivende utvalg, NGO-forum for menneskerettigheter, Sivilombudets forebyggingsenhet og Koalisjonen for ansvarlig næringsliv
• Samarbeid med andre organisasjoner, som Dommerforeningen, Helsingforskomiteen, Amnesty og ICJ
• Advokaters rettsstilling i Tyrkia
• Det årlige menneskerettighetsseminaret

For å opprettholde den brede sammensetningen i utvalget etterlyses advokater med generell menneskerettskompetanse, likevel slik at kompetanse og erfaring innen utlendingsrett, barnerett, urfolks rettigheter, klimarett og personvern vil være en fordel. Det er viktig at det nye medlemmet er innstilt på å bidra aktivt i utvalgets arbeid.

Interesse for vervet meldes til utvalgssekretær Madeleine Engh per e-post . Legg ved CV og en kort presentasjon av din bakgrunn.

Frist: 30. august 2022.

 Her kan du lese mer om menneskerettighetsutvalget.