Nyhet

Sivilsamfunnets første rettsstatsmelding - kom med innspill!

Kvinne sitter smilende foran PC-skjerm
Advokatforeningen har ved flere anledninger tatt til orde for at regjeringen bør fremme en rettsstatsmelding. I påvente av at regjeringen følger opp, bør sivilsamfunnet lage sin egen rettsstatsmelding.

For at en slik melding skal stå så sterkt som mulig og ha tilstrekkelig bredde, inviterer Advokatforeningen nå store deler av sivilsamfunnssektoren til å komme med innspill til en slik melding. Tanken er at de ulike aktørene skriver om de temaene som de er mest opptatt av.

For å strukturere arbeidet med meldingen benyttes samme kategorier som World Justice Project sin Rule of Law Index.  Dette er en indeks som gir en indikator på hvor god rettssikkerheten er i ulike land. Ved å bruke World Justice Project sitt rammeverk vil dette også være internasjonalt sammenlignbart i noe omfang. Vedlagt er starten på en rettstatsmelding. Dette er bare noen foreløpige tanker, men det gir en illustrasjon av hva som er tenkt. Advokatforeningen har skrevet en kort innledning til hver av de 8 temaene som er omdreiningspunktene for meldingen.

Hva ønsker vi?

  • En tilbakemelding på om du ønsker å komme med innspill til meldingen, og på hvilke temaer. Frist innen 1. juni.
  • En halv til en hel side med et tema dere mener bør adresseres i meldingen, med nødvendige kildehenvisninger. Frist 13. juni.

Hva gjør vi med innspillene?   

Advokatforeningen sammenstiller innspillene og ferdigskriver meldingen, og kontrollerer innholdet med våre lovutvalg innen vi publiserer meldingen. Ved konflikter mellom innspill fra ulike aktører tar vi sikte på å fremstille begge syn på en god og nyansert måte.

Publisering / lansering 

Vi ser for oss å kunne lansere meldingen på et eget arrangement den 16. august på Arendalsuka – der vi overrekker meldingen til medlemmer fra justiskomiteen. Organisasjoner som bidrar til meldingen, blir selvsagt invitert til lanseringen.

Spørsmål og innspill kan sendes til samfunnskontakt i Advokatforeningen Martin Kaasgaard Nielsen på eller 48602511.     

Utkast til rettsstatsmelding (pdf)

Mal for innspill til rettsstatsmeldingen (pdf)

World Justice Project Rule of Law Index