Nyhet

Stipend og skriveplass til student som skriver om strafferett

Advokatforeningen gir 1 -2 stipend til studenter som skal skrive masteroppgave om strafferett eller straffeprosess.

Stipend og skriveplass

Stipendet er 30 000 kr pr. student. For kandidater som skal skrive masteroppgaven høsten 2022 vil det gis skriveplass hos Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson og hos Matrix Advokater.

Advokatforeningens forsvarergruppe vil i den grad det lar seg gjøre tilrettelegge for kontakt med forsvarere, politi, påtalemyndighet og domstolene.

Kriterier for tildeling

Det er en forutsetning at oppgaven skrives innenfor fagene strafferett, straffeprosess eller straffegjennomføringsrett. Oppgaver med følgende tematikk vil bli særlig vektlagt:

  • Politiets tvangsmiddelbruk, herunder spørsmål om formålsutglidning
  • Beskyttelse av barn i straffesakskjeden
  • Rettssikkerheten til mistenkte barn uten skyldevne (de under 15 år)
  • Ulovlige eller utilbørlige ervervede bevis
  • Analyser av straffenivå/straffeutmåling
  • EØS-rettens betydning for strafferetten og straffeprosessen
  • Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm
  • Rettssikkerhetsanalyse etter endringer i straffeprosessloven i lov 18. juni 2021 nr. 122, jf. nye regler om tilsvar og sluttinnlegg, samt rettens adgang til sakens dokumenter
  • Analyse av vilkåret «særlige forhold» ved oppnevning av forsvarer etter straffeprosessloven § 100 annet ledd, herunder praktisering av bestemmelsen ved forskjellige domstoler
  • Siktedes rett til dokumentinnsyn, eventuelt analysert opp mot politiets avhørsmetodikk og Retningslinjer for forsvarere pkt. 6

Stipendet vil tildeles basert på faglige resultater, tema for oppgaven og personlige egenskaper.

Søknad og Søknadsfrist

Søknaden må inneholde en redegjørelse for oppgavens tema og når den planlegges innlevert. CV og karakterutskrifter legges også ved.

Fristen for å søke stipend og skriveplass for høsten 2022 er 10. april 2022.

Søknad og spørsmål sendes til Armin Khoshnewiszadeh på .