Nyhet

Salærrådet anbefaler markant styrking av rettshjelpssatsen

Jon Wessel Aas og Emilie Enger Mehl signerer avtale etter advokatstreik
Salærrådet skal sikre en bærekraftig årlig justering av de offentlige rettshjelpssatsene. Rådet kom på plass som løsning på Advokatforeningens streikeaksjon etter at regjeringen Solberg i sitt siste forslag til statsbudsjett la opp til null økning av rettshjelpssatsen.

Salærrådet har i dag presentert sin begrunnede anbefaling til hva rettshjelpssatsen bør være i dag, for å være bærekraftig. Rådets syn er at satsen da må økes med 23 prosent, og settes til 1383 kroner. Anbefalingen legger opp til å sørge for at borgerne får forsvarlig og effektiv rettshjelp, samt til å redusere gapet mellom de advokatene som jobber på rettshjelpssatsen og de advokatene som det offentlige selv engasjerer i de samme sakene.

- Vi er godt fornøyde med anbefalingen. Det er første gang vi får en kvalifisert og uavhengig vurdering av hva som vil utgjøre en bærekraftig rettshjelpssats. Salærrådets vurderinger understøtter de rettssikkerhetsutfordringer vi har adressert ovenfor en lang rekke justisministre gjennom mange år, uttaler leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas.

- Dagens justisminister har vært tydelig på at hun har en ambisjon om å få rettshjelpssatsen opp på et bærekraftig nivå – og salærrådets grundige gjennomgang av rettshjelpssatsens utvikling, understøtter behovet for dette, sier Wessel-Aas.

Salærrådet består av høyesterettsdommer Arne Ringnes, professor ved Økonomisk institutt (UiO) Karen Helene Ulltveit-Moe og lagdommer Per Jordal. Deres mandat er beskrevet i avtalen som Justis- og beredskapsdepartementet inngikk med Advokatforeningen i juni 2022. I avtalen fremgår det blant annet at:

«Formålet med avtalen er å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpsatsen og fastlegge prosessen for konsultasjoner mellom partene i forbindelse med fastsetting av satsen.» og «Departementet erkjenner viktigheten av en bærekraftig rettshjelpsats for å oppfylle statens forpliktelser om forsvarlig rettshjelp til borgerne og forplikter seg til å arbeide for en økning av satsen»

Avtalen kan leses i sin helhet her. 

Les salærrådets anbefaling her (pdf). 

Ved spørsmål til Advokatforeningen, vennligst kontakt:

Leder i Advokatforeningens Forsvarergruppe Marius Dietrichson. Tlf: +47 99 10 30 99
E-post: 

Leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas. +47 97 06 21 20 E-post: