Nyhet

Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

Advokat og klient i samtale ved et bord
Regjeringen har bestemt at den nye loven om erstatning fra staten til voldsutsatte, voldserstatningsloven, trer i kraft 1. januar 2023.

Ifølge regjeringen skal ny voldsoffererstatningslov sikre en mer effektiv og forutsigbar voldsoffererstatningsordning der den voldsutsatte enkelt skal kunne forstå sine rettigheter og raskt få utbetalt erstatning. På denne måten skal loven styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen.

Retten til voldsoffererstatning påvirkes på flere måter med den nye loven. Det er blant annet gjort endringer i kravene til hvor en voldshandling må skjedd for å ha krav på erstatning, hvilke voldshandlinger det gis erstatning for, i hvilke tilfeller det må søkes om erstatning og når fristen for å søke om erstatning utløper.

Andre endringer

Lov om fri rettshjelp

Paragraf 11 annet ledd nr. 6 i rettshjelploven oppheves. 

Straffeprosessloven

Videre gjøres det endring i straffeprosessloven § 107 c, femte ledd. Oppdrag som bistandsadvokat skal ikke omfatte arbeid med å søke om voldsoffererstatning fra staten på vegne av klient.

Skjæringspunktet for hvilken lov som vil gjelde for fremtidige søkere er lovens ikrafttredelsesdato 1. januar 2023. Alle som har fremmet søknad om voldsoffererstatning før ikrafttredelsen, vil behandles etter gammel lov.

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no

Les hele kunngjøringen på regjeringen.no (pdf)