Nyhet

Søk på Advokatforeningens strafferettsstipend for studenter

To kvinnelige og to mannlige studenter holder hver sin skriveblokk og ser smilende inn i kamera
Advokatforeningen gir 1-2 stipend til studenter som skal skrive masteroppgave om strafferett eller straffeprosess.

Stipend og skriveplass

Stipendet er 30 000 kr pr. student. For kandidater som skal skrive masteroppgaven høsten 2023 vil skriveplass tilbys i et relevant advokatfirma gjennom Forsvarergruppen.

Advokatforeningens forsvarergruppe vil i den grad det lar seg gjøre tilrettelegge for kontakt med forsvarere, politi, påtalemyndighet og domstolene.

Les mer om forsvarergruppen

Kriterier for tildeling

Det er en forutsetning at oppgaven skrives innenfor fagene strafferett, straffeprosess eller straffegjennomføringsrett. Oppgaver med følgende tematikk vil bli særlig vektlagt:

 • Politiets tvangsmiddelbruk, herunder spørsmål om formålsutglidning
 • Beskyttelse av barn i straffesakskjeden
 • Rettssikkerheten til mistenkte barn uten skyldevne (de under 15 år)
 • Ulovlige eller utilbørlige ervervede bevis
 • Analyser av straffenivå/straffeutmåling
 • EØS-rettens betydning for strafferetten og straffeprosessen
 • Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm
 • Rettssikkerhetsanalyse etter endringer i straffeprosessloven i lov 18. juni 2021 nr. 122, jf. nye regler om tilsvar og sluttinnlegg, samt rettens adgang til sakens dokumenter
 • Siktedes rett til dokumentinnsyn, eventuelt analysert opp mot politiets avhørsmetodikk og Retningslinjer for forsvarere pkt. 6
 • Erstatning for uberettiget straffeforfølgning, gjerne i et internasjonalt perspektiv
 • Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern for gjentatte lovbrudd av særlig plagsom art jf. Strl. § 62 (2) jf. § 20
 • Dom på tvungen omsorg, herunder betydningen av den endrede terskelen
 • Forvaring av mindreårige
 • Hensynet til barnets beste

Oppgaver med andre gode temaer vil også bli vurdert.

Stipendet vil tildeles basert på faglige resultater, tema for oppgaven og personlige egenskaper.

Søknad og søknadsfrist

Søknaden må inneholde en redegjørelse for oppgavens tema og når den planlegges innlevert. CV og karakterutskrifter legges også ved.

Fristen for å søke stipend og skriveplass for høsten 2023 er 1. mai 2023.

Søknad og spørsmål sendes til Elisa Bogaard Vangen på