Nyhet

Statsbudsjettet 2024: Økte bevilgninger til domstolene

I Advokatforeningens årstale 2018 tok vi til orde for markante økninger av domstolenes budsjetter. Vi er fortsatt langt fra det målet som vi skisserte i årstalene, men domstolenes budsjetter økes betydelig i forslaget til budsjett for 2024.

I regjeringens budsjettforslag er det lagt opp til en samlet ramme for domstolene på 3,08 milliarder. Til sammenligning fikk domstolene i fjor 2,84 milliarder til generelle driftsutgifter. Dette er en vekst på 8,4 prosent, noe som er merkbart høyere enn regjeringens anslåtte prisvekst for neste år, som er 3,8 prosent.

- Det er for tidlig å si hva denne økningen betyr i praksis, men en styrking av domstolene vil alltid være velkommen uttaler Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen. 

15 millioner til digitalisering

Regjeringen foreslår å bruke 15 millioner øremerkede kroner til arbeidet med tilrettelegging for lyd- og bildeopptak i domstoler over hele landet. Det har siden 2016 pågått prøveprosjekter på opptak av lyd og bilde av forklaringer fra hovedforhandlingen i tingretten med etterfølgende gjenbruk av forhandlingene i lagmannsretten.

I årets budsjett foreslår regjeringen nå å bevilge midler til domstolene slik at det kan tas opptak av rettssaker i alle tingretter. Målet er at alle tingretter skal kunne ta lyd- og bildeopptak ved minst ett rettssted i løpet av 2025.

Savner mer integrasjon mot advokatenes systemer

I budsjettet omtaler regjeringen satsningen på digitale domstoler og peker på prosjektet med elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS) som et satsningsområde, der det i fjor ble bevilget 42,7 mill. kroner til å videreutvikle automatisering og digitalisering av den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom aktørene. Her nevnes spesifikt Domstoladministrasjonen, Kriminalomsorgsdirektoratet, Politidirektoratet og påtalemakten som aktører.

Integrasjon mot advokatenes fagsystemer er imidlertid ikke nevnt.

- Advokatforeningen har ved flere anledninger tatt til orde for å få på plass en tilfredsstillende integrasjon med advokatenes fagsystemer. Advokatene må i dag gjennomføre en rekke manuelle og tidskrevende operasjoner i Aktørportalen. Tiden for å dette på plass er overmoden sier Smith.