Høring

Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Sendt: 24.04.2020

Adressat: Barne- og familiedepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 23.4.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett og lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget for velferdsrett består av Thorgeir Hole (leder), Bjarte Aarlie, Siw Bleikvassli, Marianne Hagen, Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid. Lovutvalget for familierett, arv og skifte består av Hanne Skråmm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingelin Mork Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson.

2 MERKNADER

Innholdsmessig dreier utkastet til proposisjon seg i all hovedsak om en videreføring av midlertidig forskrift av 3.4.2020 nr. 575 om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Når det gjelder det å lovfeste reglene, i stedet for at reglene fremgår av forskrift, er det Advokatforeningens overordnede syn at det er helt sentralt at loven har en bestemmelse om når loven skal opphøre. Koronareglene er ment å være midlertidige, og denne midlertidigheten må sikres gjennom formelle rammer. På denne bakgrunn støttes forslaget om å innta en slik bestemmelse i § 8 annet ledd.

Advokatforeningen forutsetter at behovet for reglene fortløpende vil bli vurdert, også i tiden før det lovbestemte tidspunktet for opphør.

Hva gjelder merknader til det materielle innhold i reglene, viser vi til vår høringsuttalelse av 1. april d.å..
                                                 Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                   Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær