Høring

Forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19)

Sendt: 29.04.2020

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 27.4.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for selskapsrett. Lovutvalget består av Atle Degré (leder), Tor Bechmann, Stig Berge, Ørjan Nilsen, Hedvig Bugge Reiersen og Karl Otto Tveter.

Advokatforeningen støtter departementets initiativ til å lette blant annet aksje- og allmennaksjeselskapers håndtering av tilsynelatende ufravikelige saksbehandlingsregler i en periode når restriksjoner og anbefalinger tilsier at færrest mulig samles fysisk.

Advokatforeningen har ingen vesentlige merknader til forslaget til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen som i stor utstrekning viderefører dagens forskrifter vedtatt 27. mars 2020 med hjemmel i koronaloven.

Advokatforeningen hadde i sitt høringsbrev av 24. mars 2020 enkelte merknader til nevnte forskrifter. Det registreres at disse merknadene i stor utstrekning er hensyntatt i forslaget til midlertidig lov.

 

                                                     Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                        Merete Smith
leder                                                                                          generalsekretær