Høring

Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

Sendt: 29.04.2020

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartemenet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 24.4.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Kyvig og Anne Tellefsen.

2 SAKENS BAKGRUNN

Den ekstraordinære situasjonen med Covid-19 epidemien krever endringer i dagens lovgivning, og det har ikke vært mulig å gjennomføre en normal lovbehandling av hensyn til den begrensede tiden som har vært til rådighet. Departementet har tilpasset prosessen ved å involvere bl.a. Advokatforeningen i en mer åpen medvirkningsprosess enn det som har vært vanlig tidligere. Selv om medvirkningsarbeidet har vært krevende som følge av korte tidsfrister, så stiller Advokatforeningen seg grunnleggende positiv til den åpne medvirkningsprosessen som departementet har gjennomført. Advokatforeningen har bidratt med flere innspill underveis, og vi registrerer at mange av disse er innarbeidet i lovforslaget på en god måte.

Advokatforeningen har tidligere påpekt at utgangspunktet fortsatt må være at de normale saksbehandlingsregler følges med mindre beredskapssituasjonen stiller helt akutte behov for at unntakshjemlene må anvendes. Advokatforeningen ser viktigheten av at myndighetene skal ha robuste beredskapshjemler, men vil samtidig understreke at rettsikkerheten til borgerne må ivaretas så langt dette er mulig. Vi registrerer at departementet også har vært opptatt av dette underveis i prosessen.

3 KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSLAGENE

Advokatforeningen stiller seg positiv til at det legges frem et forslag til lovbestemmelse som gir mulighet for tidsbegrensede unntak fra deler av plan- og bygningsloven istedenfor at det fastsettes en forskriftshjemmel. Dette vil være i tråd med Stortingets signaler om at de fortrinnsvis ønsker at midlertidige regler vedtas av Stortinget, jf. koronaloven § 1 siste ledd.

Advokatforeningen mener videre at den lovtekniske løsningen med å legge den aktuelle unntaksbestemmelsen i kapittel 20, og bygge den opp etter samme mønster som plan- og bygningslovens §§ 20-7 og 20-8, er fornuftig. Vi ser også nødvendigheten av å gjøre endringer i lovens §1-6. Det er også en god løsning å legge opp til en regulering av nærmere detaljer i forskrift.

Advokatforeningen er enig i tidsbegrensningene som er lagt inn i forslaget. Så langt vi kan bedømme så tjener varigheten formålet, men gir likevel en ytre begrensning slik Stortinget har vært opptatt av ved behandling av koronaloven.

Advokatforeningen er enig i at bestemmelsen ikke skal ivareta kommersielle interesser, samtidig er det lagt inn bestemmelser om at også private virksomheter kan benytte bestemmelsen under utøvelsen av relevante offentlige oppgaver mv. Utkastet ivaretar intensjonen i det Advokatforeningen tidligere har uttalt.

Advokatforeningen har også vært opptatt av å sikre sporbarhet, og stiller seg derfor positiv til kravene til skriftlighet. Advokatforeningen er videre enig i at det er viktig å fremme en likeartet praksis, og det er en god løsning å legge opp til bestemte krav til innhold i søknaden, samt at de nærmere detaljene legges inn i forskrift for å kunne gjøre eventuelle senere endringer i reglene enklere ved behov.

Advokatforeningen er opptatt av at ansvarsforholdene reguleres, og har forståelse for at det ikke foreslås å stille krav om bruk av ansvarlige foretak mv., men at det er tiltakshaver som skal ha ansvaret for at lovens bestemmelser oppfylles.

Kravene til nabovarsel er viktige i et rettssikkerhetsperspektiv, men Advokatforeningen ser samtidig at et system med krav til nabovarsling vil være vanskelig å praktisere når saksbehandlingstiden må være svært begrenset. Det registreres likevel at det legges opp til at forvaltningsloven fortsatt skal gjelde og til at retten til å klage skal bestå. Dette ivaretar naboers og gjenboeres rettssikkerhet i noen grad.

Vi har ikke andre merknader til forslagene til saksbehandlingsreglene som er forslått.

Advokatforeningen registrerer at det er inntatt viktige materielle krav i forslaget slik vi har gitt uttrykk for at er viktig tidligere i prosessen.

4 AVSLUTNING

Advokatforeningen vil takke for invitasjonen til å delta i den forutgående medvirkningsprosessen, og er åpen for å delta i tilsvarende prosesser i annet lovarbeid ved en senere anledning.

 


                                              Vennlig hilsen

 


Jens Johan Hjort                                                               Merete Smith
leder                                                                                  generalsekretær