Høring

Høring - Forslag til endringer i bortvisningsforskriften

Sendt: 16.04.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 17.4.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian Fredrik Galtung, Maral Houshmand, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Bjørn Skuggevik og Marianne Wiken.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen kan i det store og det hele støtte forslaget i høringsnotatet, og ser at det er viktig at det ikke opparbeides noen omfattende restanse i UDI.

Advokatforeningen mener likevel at unntakene bør utvides noe for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser, og peker da spesielt på saker som gjelder barns gjenforening med sine foreldre. Vi kan helhjertet støtte unntaket som gjelder mindreårige som blir stående uten omsorg, og det som gjelder tillatelse til personer i etablerte familier som skal migrere til Norge sammen med norsk borger. Vi mener imidlertid at i lys av barnekonvensjonen art 3 og andre internasjonale forpliktelser bør unntaket gjøres noe videre.

Unntaket bør også gjelde ethvert barn som skal forenes med sine foreldre eller andre nye faste omsorgspersoner i Norge. Det vises til at EMK art 8 omfatter barns rett til familieliv med sine foreldre, også i tilfeller der det for tiden ikke utøves familieliv og også om barnet har tilstrekkelig god omsorg hos den andre av foreldrene eller hos andre, og at statene vil kunne ha plikter (positive obligations) for å sikre slik kontakt. Advokatforeningen mener derfor at EMK art 8 og BK art 10 nr 1 jf art 3 tilsier unntaket bør utvises til enhver sak der barn skal forenes med en av eller begge sine foreldre, eller eventuelt andre som skal overta den faste omsorgen for barnet i Norge, også om de har tilfredsstillende omsorg på stedet der de oppholder seg, og at det utstedes innreisetillatelse når barnets beste tilsier det. Det må antas at barnets beste i et klart flertall av sakene vil være at det ikke tilkommer ytterligere ventetid før barnet blir etablert i en ny situasjon i Norge, selv om dette kan innebære en karanteneperiode i Norge.

 

                                                      Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                      Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær