Høring

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Sendt: 28.04.2020

Adressat: Helse- og omsorgsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 24.4.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett og lovutvalget for forvaltningsrett. Lovutvalget for velferdsrett består av Thorgeir Hole (leder), Bjarte Aarlie, Siw Bleikvassli, Marianne Hagen, Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid. Lovutvalget for forvaltningsrett består av Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen Asmundsson, Kristian Brandt, Knut Erik Marthinussen Harjang og Silje Aga Rognan.

2 MERKNADER

Når det gjelder de foreslåtte lovreglene som materielt viderefører reglene i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19, har vi forståelse for at det er behov for slike regler.

Hva gjelder den andre delen av forslaget – tilgang til legemidler, medisinsk utstyr mv. – har vi ikke kommentarer til dette.

Når det gjelder det å lovfeste reglene, i stedet for at reglene fremgår av forskrift, vil vi understreke at koronareglene er ment å være midlertidige. Det er derfor nødvendig at denne midlertidigheten sikres gjennom formelle rammer, ved at det nå fastsettes at loven skal oppheves 1. januar 2021. Advokatforeningen støtter på denne bakgrunn at dette fastsettes i utkastets romertall II.

Advokatforeningen forutsetter at behovet for reglene fortløpende vil bli vurdert, også i tiden før det bestemte tidspunktet for opphør.

 

 

                                                      Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                      Merete Smith
leder                                                                                         generalsekretær