Høring

Midlertidige endringer i utlendingsloven - fjernmøte i Utlendingsnemnda mv. for å begrense spredningen av Covid-19

Sendt: 24.04.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 22.4.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian Fredrik Galtung, Maral Houshmand, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Bjørn Skuggevik og Marianne Wiken.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter forslaget om midlertidig lovendring i utlendingsloven for å tilrettelegge for at nemndmøter i Utlendingsnemnda kan gjennomføres som fjernmøter på grunn av korona-situasjonen.
En har god erfaring ved bruk av videomøter hos domstolene, og en legger til grunn at det vil fungere tilsvarende i nemndmøter med personlig fremmøte.

En har imidlertid betenkeligheter når det gjelder bruk av større grad av skriftlig behandling.
Særlig gjelder dette i asylsaker, hvor konsekvensene av et eventuelt uriktig vedtak er potensielt svært alvorlige.

Hovedregelen i loven er at saker skal behandles i nemnd, unntatt når det ikke foreligge vesentlige tvilsspørsmål, jf. utlendingsloven § 78 første, jf. tredje ledd.

En sak skal anses å by på vesentlige tvilsspørsmål og avgjøres i nemndmøte dersom det en tvil om spørsmål som kan ha avgjørende betydning for utfallet av saken, jf. utlendingsforskiften § 16-9.
I asylsaker skal adgang til personlig fremmøte som hovedregel gis, jf. utlendingsforskriften § 16-12 annet ledd.

Hensynet til asylsøkernes rettssikkerhet tilsier at denne adgangen opprettholdes.
Den foreslåtte bestemmelsen i § 79c om kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling synes dessuten overflødig, ettersom det også i dag eksisterer adgang til avgrensing av saker i utlendingsforskriften § 16-11.

Advokatforeningen har videre betenkeligheter når det gjelder forslaget om at forvaltningsloven kapittel IV til VI om saksforberedelse, vedtak og klage ikke skal gjelde for beslutning om avgjørelsesform, fjernmøte og kombinert behandling, men konstaterer at det er ordningen etter gjeldende lov for beslutninger om avgjørelsesform og personlig fremmøte, jf. utlendingsloven§ 78 syvende ledd.                                                  Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                      Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær