Høring

Nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

Sendt: 16.04.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 6.4.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg i hovedsak som ekspertorgan. I uttalelsens siste avsnitt uttaler vi oss som berørt interesseorganisasjon. Saken er forelagt lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Lovutvalget består av Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovim, Jorunn Kristin Moltu Jacobsen, Reidar Myhre og John Aksel Stav.

2 SAKENS BAKGRUNN

Justis- og beredskapsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet rapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven». I rapporten foreslås en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift, og i den forbindelse foreslått et nytt gebyrsystem for utenrettslig inndriving.
På bakgrunn av koronakrisen en nå står i, ønsker departementet å fremskynde en endring som i hovedsak medfører lavere inntekter for inkassoselskapene og mindre gebyrer/skrivesalær for debitorer. Dette gjelder særlig i tilfellene hvor hovedstolen er lav. En gjennomgående begrunnelse for dette er hensynet til debitorene og at gebyr og skrivesalær slik de er i dag overgår «nødvendige saksomkostninger».

Høringsnotatet gjelder følgende tre hovedpunkter som også er benyttet som overskrifter i notatet:

• Standard skrivesalær for begjæring om tvangssalg av bolig mv. Skrivesalær for utleggsbegjæringer mv. (høringsnotatets punkt 2).
• Halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker (høringsnotatets punkt 3).
• Reduksjoner i inkassogebyrer og -salærer etter inkassoforskriften (høringsnotatets punkt 4)

3 ADVOKATFORENINGS KOMMENTARER

Advokatforeningen stiller seg i hovedsak positive til de foreslåtte endringene. Det er lagt opp til betydelig nedgang i omsetningen for inkassoselskapene, men det er i høringsnotatet redegjort for hvorfor kuttene bør gjennomføres. Advokatforeningen går ut ifra at tåleevnen til inkassoselskapene og forhold knyttet til inkassoselskapenes overskudd vil bli nærmere kommentert av inkassoselskapene selv.

Til høringsnotatets punkt 2 vedrørende standard skrivesalær for begjæring om tvangssalg av bolig vil Advokatforeningen bemerke at kuttet i realiteten vil medføre en reduksjon på 2/3 av skrivesalæret fra kr 3 000 til 1 R. I høringsnotatet argumenteres det for at kuttet til 1 R medfører en halvering, da inkassoselskapene allerede har innordnet seg etter Oslo Byfogdembetes skriv til inkassoselskapene fra 13. januar 2020. I skrivet fremkom det at salæret ikke bør overstige 2 R. Imidlertid kommer kuttene så nær hverandre i tid, at det blir vanskelig å argumentere for at det i realiteten bare innebærer en halvering.

Advokatforeningen har for øvrig merket seg at arbeidsgruppen som har vurdert de angitte problemstillinger om inkassoloven også foreslår å fjerne advokaters mulighet til å drive fremmedinkasso. Advokatforeningen mener at en slik begrensning er uheldig. Det er ikke mange advokater som driver aktivt med fremmedinkasso, men det vil av og til være aktuelt for en del advokater å drive på vegne av mindre næringslivsklienter. For å imøtekomme arbeidsgruppens hovedbegrunnelse for å frata advokatene mulighet til å drive fremmedinkasso, kan det vurderes om de advokater som driver aktivt med fremmedinkasso underligges hele eller deler av internkontrollforskriften i forbindelse med inkassovirksomheten.

                                                      Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                     Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær