Høring

Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Sendt: 03.04.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 18.12.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for aysl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian Fredrik Galtung, Maral Houshmand, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Bjørn Skuggevik og Marianne Wiken.
2 SAKENS BAKGRUNN

Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring en utredning om alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften m.m. Høringsnotatet er en oppfølging av tre anmodningsvedtak truffet av Stortinget 15. mars 2018 i forbindelse med behandlingen av Innst. 181 L (2017–2018), jf. Prop. 126 L (2016– 2017).

3 VURDERING AV FORSLAGET

Advokatforeningen støtter forslaget med enkelte forslag til tilføyelser/presiseringer.

4 KOMMENTARER

Advokatforeningen har følgende kommentarer til enkelte forslag i høringsnotatet:

4.1 Til høringsnotatets punkt 6.2.3

Departementet har foreslått i ny § 105 annet ledd at utlendingen i forbindelse med pålegg om bestemt oppholdssted også kan pålegges å gi melding om når utlendingen ankommer eller forlater adressen.

Dette er et inngripende tiltak som berører utlendingens rett til respekt for privat- og familieliv, jf. EMK art. 8 nr. 2, jf. Grunnloven § 102.

Advokatforeningen støtter likevel forslaget, da det må anses som mindre inngripende enn internering. Advokatforeningen mener imidlertid at det bør inntas i lovteksten at pålegget kun skal ha et slikt omfang som er nødvendig ut fra formålet.

Advokatforeningen støtter videre forslaget om at meldeplikten kan gjennomføres gjennom elektronisk kommunikasjon, da dette er enklere gjennomførbart og ressursbesparende for både utlendingen og det offentlige.

4.2 Til høringsnotatets punkt 6.2.4.

Advokatforeningen er enig i forslaget om endringer i utlendingsloven § 106 annet ledd, slik at «andre passende tiltak» blir et alternativ til internering i tillegg til pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted. Advokatforeningen mener det er positivt at det foreslås en endring som gir flere alternativer som er mindre inngripende enn internering i forbindelse med tvangsretur. Advokatforeningen anser det også som hensiktsmessig at man i hvert enkelt tilfelle kan pålegge tiltak som er tilpasset den enkelte utlendings situasjon.

4.3 Til høringsnotatets punkt 6.2.5

Departementet har foreslått ny § 106 e at politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt kan på samme vilkår som angitt i § 106 første ledd, pålegge en utlending over 16 år å oppholde seg på sitt bosted innenfor gitte tider av døgnet.

Dette er et inngripende tiltak, men Advokatforeningen støtter dette, da det allikevel må anses som mindre inngripende enn internering.

Advokatforeningen mener imidlertid at det bør inn i lovteksten at pålegget kun skal ha et slikt omfang som er nødvendig ut fra formålet om å vite hvor og når utlendingen vil være tilgjengelig for å hentes, at det ikke kan gjelde for mer enn to timer per dag, og ikke alle dager i uken.


Advokatforeningen mener at det bør tas inn i lovteksten at for en utlending mellom 16 og 18 år må hensynet til barnets beste vurderes som et grunnleggende hensyn i vurdering av om det skal gis pålegg om å oppholde seg på sitt bosted innenfor gitte tider på døgnet, og i utformingen av innholdet i påbudet.

4.4 Til høringsnotatets punkt 6.2.6

Departementet har vurdert andre alternative løsninger til internering, herunder åpne retursentre for de som har fått avslag, men har valgt å ikke foreslå dette.

Advokatforeningen er enig i at dagens løsning med at asylsøkere som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin bor i ordinære mottak og ikke flyttes til retursentre, og at en løsning med retursentre ikke vil være til «barnets beste».

4.5 Til høringsnotatets punkt 6.2.7

Departementet har også vurdert om det skal foreslås ordninger med sikkerhetsstillelse i forbindelse med tvangsretur, men vurderer at det er svært vanskelig å se for seg hvordan en ordning med kausjon eller garantistillelse skal kunne anvendes på en hensiktsmessig måte som alternativ til internering.

Advokatforeningen er enig i denne vurderingen. Advokatforeningen deler departementets syn om at ordninger med sikkerhetsstillelser utfordrer likebehandlingsprinsippet, og at det er betenkelig at staten skulle kunne tjene økonomisk på at en utlending unndrar seg tvangsutsendelse. Videre vil det kunne føre til utnytting av sårbare grupper.

5 OPPSUMMERING

Advokatforeningen støtter departementets forslag med de presiseringer som er nevnt ovenfor.

 


                                                Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                    Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær