Høring

Endring av myndigheit etter oreigningslova § 15

Sendt 07.08.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 12.5.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt Advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjon- og vassdragsrett. Lovutvalget består av Bjørn Stordrange (leder), Sven Farbrot, Jarle Wallevik Holstrøm, Stine Jarslett og Tine Larsen.

2 SAKENS BAKGRUNN

Ved ekspropriasjon dekker eksproprianten motpartens nødvendige kostnader for ivaretakelse av sine interesser. Dersom partene ikke blir enige om beløpet, fastsettes dette av skjønnsretten når saken går til hovedforhandling. Dersom det i stedet inngås minnelig avtale om eiendomservervet, eventuelt at ekspropriasjonssøknaden avslås eller trekkes, fastsettes kostnadene av Justis- og beredskapsdepartementet etter delegert myndighet fra Kongen når partene ikke er blitt enige.

Justis- og beredskapsdepartementet mener dagens regelverk er lite effektivt. Det organet som behandler ekspropriasjonssaken, må tilrettelegge saken og oversende den til fagdepartementet. Deretter må fagdepartementet sette seg inn i saken og skrive en uttalelse, før Justis- og beredskapsdepartementet vurderer saken og treffer vedtak. Saksgangen legger beslag på unødvendig mye ressurser fra flere organer som må bruke tid på å sette seg inn i saken, og saksbehandlingstiden før en avgjørelse foreligger er deretter. Departementet mener det vil være en fordel om det organet som kjenner ekspropriasjonssaken best, også avgjør spørsmålet om dekning av sakskostnader.

3 ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen støtter departementets forslag om å delegere myndigheten til å fastsette beløpet for grunneiers kostnadsdekning til det organ som også behandler ekspropriasjonssaken. Endringen vil være ressursbesparende og bidra til raskere avgjørelser. Advokatforeningen mener også at det organet som kjenner ekspropriasjonssaken, vil ha best forutsetninger for å treffe riktig avgjørelse.

Departementet skriver i høringsnotatet at særlige spørsmål oppstår hvor vedkommende organ som ønsker å ekspropriere, for eksempel en kommune, fylkeskommune eller veimyndighetene, selv skal treffe avgjørelsen om grunneiers kostnadsdekning i ekspropriasjonssaken. Dette gjelder blant annet saker etter veglova § 50 og plan- og bygningsloven kapittel 16. Departementet uttrykker noe tvil om det bør gjelde særlige regler for disse tilfellene, og ber særskilt om høringsinstansenes innspill til dette.

Advokatforeningen mener avgjørelsen i de saker hvor organet selv er ekspropriant, bør delegeres til et overordnet organ for å sikre en uavhengig vurdering.

Hva som anses som nødvendige kostnader kan være omtvistet, og grensen er ikke skarp. Eksproprianten vil ha interesse i å holde kostnadsnivået lavest mulig. Det bør tas i betraktning at ekspropriantens motparter er en svært sammensatt gruppe, hvor mange har begrensede forutsetninger for å ivareta sine interesser i ekspropriasjonsprosessen. De fleste grunneiere har aldri vært i en ekspropriasjonssituasjon tidligere, og opplever ekspropriasjonen som svært inngripende. Grunneier vil gjennomgående være den svake part i prosessen. I de saker hvor partene ikke er blitt enige om kostnadsdekningen, er det derfor viktig å sikre en uavhengig vurdering hvor alle parter har tillit til avgjørelsen.

Advokatforeningen støtter derfor departementets forslag om at det i saker hvor kommunen og fylkeskommunen både treffer ekspropriasjonsvedtaket og er ekspropriant, skal spørsmålet om utgiftsdekning behandles av fylkesmannen for å sikre en uavhengig vurdering.

Departementet nevner i øverste avsnitt på side 4 at problemstillingen også gjør seg gjeldende for saker etter veglova § 50, men er i tvil om det bør innføres særlige regler for disse tilfellene. Det er i disse sakene regionvegkontoret som treffer både ekspropriasjonsvedtak og er ekspropriant. Departementet har likevel ikke foreslått tilsvarende ordning for saker etter veglova § 50.

Advokatforeningen mener de samme hensyn gjør seg gjeldende her, som når kommuner og fylkeskommuner er eksproprianter, og at det er viktig å sikre en uavhengig vurdering uansett hvem om eksproprierer. Ekspropriasjonssakene etter veglova kan være vel så konfliktfylte, og det er viktig å sikre at partene har tillit til de avgjørelsene som tas.

Advokatforeningen mener derfor at det også i ekspropriasjonssaker etter veglova § 50 bør innføres en ordning hvor avgjørelsen om kostnadsdekning delegeres til en overordnet og uavhengig instans, og mener det er hensiktsmessig å delegere denne kompetansen til for eksempel Vegdirektoratet.

Det bør også foretas en gjennomgang av øvrige myndigheter som kommer i en slik dobbeltrolle, med sikte på å delegere vedtakskompetansen til en uavhengig instans. For å ivareta hensynet til ressursbruk og kjennskap til saksfeltet, bør kompetansen fortrinnsvis delegeres til et organ innenfor den sektor ekspropriasjonen gjelder.

                                                    Vennlig hilsen


Jon Wessel-Aas                                                                        Merete Smith
leder                                                                                          generalsekretær