Høring

Forslag til ny revidert vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

Sendt: 28. august 2020

Adressat: Statens vegvesen

Det vises til Statens vegvesens høringsbrev av 29. mai 2020 vedrørende forslag til ny revidert vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr.

Advokatforeningen støtter forslaget til ny vegnormal og har for øvrig ingen kommentarer til høringen.

Vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas                                                                                  Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær

Saksbehandler: Trude Molvik