Høring

Høring av forslag om endringer i apotekforskriften - levering mellom apotek og konkurransepolitiske hensyn

Sendt: 28. august 2020

Adressat: Helse- og omsorgsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 12.6.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for europa- og konkurranserett. Lovutvalget består av: Helge Stemshaug (leder), Olav Kolstad, Thea Susanne Skaug, Eivind Johannes Vesterkjær og Line Voldstad.

2. Kommentarer

Apotekforskriften § 13 gir Statens legemiddelverk hjemmel for å avslå søknad om konsesjon til eierskap til apotek (apotekkonsesjon) dersom foretaket har en markedsandel på over 40 prosent og hensynet til fungerende konkurranse tilsier dette.

Bakgrunnen for forslaget er Konkurransetilsynets påpekning av 18. september 2019 om at bestemmelsen er egnet til å hemme konkurransen i apotekmarkedet.

Selv om det visstnok aldri har vært fattet vedtak med hjemmel i apotekforskriften § 13, kan den etter Konkurransetilsynets vurdering likevel svekke insentivene til en aktør med høy markedsandel til å konkurrere, dersom denne risikerer å bli nektet apotekkonsesjon fordi den har oppnådd en for høy markedsandel. Dette kan igjen redusere de øvrige aktørenes insentiver til å konkurrere fordi de møter en mindre aggressiv konkurrent.

Advokatforeningen er enig med departementet og Konkurransetilsynet i at den generelle konkurranselovgivningen er best egnet til å ivareta og fremme konkurransen i markedene. Advokatforeningen deler også Konkurransetilsynets generelle bekymring for reguleringer som begrenser foretaks mulighet til å vokse organisk i et marked. Særreguleringer som apotekforskriften § 13 bør derfor begrenses til markeder med et særlig og veldokumentert behov for sektorregulering, f.eks. der markedet er preget av naturlig monopol, og hvor den generelle konkurranselovgivningen ikke er tilstrekkelig. Advokatforeningen kan ikke se at slike hensyn gjør seg gjeldende for apotekmarkedet og mener derfor at den generelle konkurranselovgivningen er best egnet til å sikre konkurransen også i apotekmarkedet.

Vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas                                                                                  Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær

Saksbehandler: Trude K. Molvik