Høring

Avgift på produksjon av fisk

Sendt: 15.12.2020

Adressat: Skatteetaten

1 INNLEDNING

Vi viser til Skattedirektoratets høring på vegne av Finansdepartementet og til Skattedirektoratets høringsbrev av 3. november 2020 vedørende forslaget om innføring av avgift på produksjon av fisk (laks, ørret og regnbueørret) og til de foreslåtte endringene i forskrift om særavgifter, forskrift til skatteforvaltningsloven og forskrift til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven for gjennomføring av forslaget om innføring av produksjonsavgiften på fisk.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt Advokatforeningens lovutvalg for fangst, fiskeri og havbruk samt lovutvalget for avgiftsrett.

Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk består av Kjetil Haare Johansen (leder), Gerd Aaland Fagerli, Tore Fjørtoft, Kenneth Mikkelsen og Mons Alfred Paulsen, mens lovutvalget for avgiftsrett består av Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen og Oddgeir Wiig.

2 SAKENS BAKGRUNN OG KORT OM HOVEDTREKKENE I FORSLAGET

Bakgrunnen for forslaget er Regjeringens forslag til produksjonsavgift på fisk inntatt i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 pkt. 8.1 med tilhørende forslag til stortingsvedtak om avgiften. Avgiften er foreslått å tre i kraft per 1. januar 2021. Det vises videre til NOU 2019:18 Skattleggingen av havbruksvirksomhet.

Det foreslås innført en produksjonsavgift med et fiskalt formål på 0,40 per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Avgiften er utformet som en ordinær særavgift, og det legges opp til at de registrerte avgiftspliktige virksomhetene egenfastsetter avgiften i en særavgiftsmelding som er forhåndsutfylt med utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet og hvor registreringen som særavgiftspliktig er knyttet til akvakulturtillatelser med produksjonsenheter i territorialfarvannet. Avgiftsplikten oppstår på slaktetidspunktet, og beregnet på bakgrunn av sløyd fisk, eventuelt etter en fastsatt omregningsfaktor fra annen tilvirkningsgrad.

Advokatforeningen ser det som naturlig å kommentere på om det bør innføres en fiskal avgift. Advokatforeningen har derfor konsentrert seg om den tekniske gjennomføringen i forskrift om særavgifter, forskrift til skatteforvaltningsloven og forskrift til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven.

3 ADVOKATFORENINGENS MERKNADER

Advokatforeningen har begrenset med kommentarer til forslagene til endringer i forskrift om særavgifter, forskrift til skatteforvaltningsloven og forskrift til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven.
Advokatforeningen stiller imidlertid spørsmålstegn til forslaget beskrevet i høringsnotatet pkt. 3.3.3 når det gjelder tilfeller av samarbeid mellom to innehavere av akvakulturtillatelser og som samarbeider gjennom såkalt samdrift, dvs. hvor to eller flere innehavere av akvakulturtillatelser har oppdrettsfisk i sameie på samme lokalitet.

Advokatforeningen er usikker på hvordan dette skal forstås. Dersom det menes at man vil pålegge avgiftsplikten ved samdrift på en enkeltinnehaver av akvakulturtillatelse, uten særskilt regulering i særavgiftregelverket, men hvor de aktørene som driver i samdrift blir overlatt til å fordele kostnadene som særavgiften utgjør seg imellom i et etterfølgende privatrettslig forhold, så mener Advokatforeningen rettsteknisk dette vil være uheldig, og at en slik situasjon bør unngås.

Advokatforeningen stiller spørsmålstegn ved om man her bør presisere at avgiften i disse tilfellene pålegges ut fra den sameiebrøken som skal angis av den felles driftsjournalen som er pålagt ført etter Akvakulturdriftsforskiften § 41, siste ledd, som sier at:

"Ved samdrift skal det føres felles driftsjournal. Ved samdrift skal driftsjournalen i stedet for opplysningene i første ledd bokstav a opplyse om hvilke innehavere av akvakulturtillatelse som driver i samdrift, hvilke tillatelser som er omfattet og hvilken ideell andel av fisken som knytter seg til de ulike tillatelsene."

Dette bør enkelt kunne gjøres gjennom å gjøre et tillegg i forslaget til særavgiftsforskriften § 3-24-2 om avgiftsgrunnlag- og beregning, jf. forslaget under.

4 INNSPILL TIL DET KONKRETE FORSKRIFTSFORSLAGET

Forslaget til særavgiftsforskriften § 3-24-2 foreslås endret med følgende tillegg (tillegget markert i fet skrift);
"§ 3-24-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning
Avgiften beregnes per kilogram produsert fisk. Ved samdrift etter forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 4 bokstav v, skal avgiften beregnes for den enkelte innehaver av akvakulturtillatelse med basis i opplysningene innført i felles driftsjournal om hvilke tillatelser som er omfattet i produksjonen, og hvilken ideell andel av fisken som knytter seg til de ulike tillatelsene, jf. akvakulturdriftsforskriften § 41. Med produsert fisk menes her sløyd fisk, det vil si utblødd fisk etter fjerning av innvoller. Dersom slaktevekt fremkommer i annen tilvirkningsgrad enn sløyd vekt, omregnes grunnlaget ved å multiplisere slaktekvantum med følgende omregningsfaktorer for rund vekt (utblødd fisk uten fôrrester i magesekken) og hodekappet vekt (utblødd fisk etter fjerning av innvoller og hode) for de ulike fiskeartene…."

 


                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                        Merete Smith
leder                                                                                          generalsekretær