Høring

Endring av forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy

Sendt: 09.12.2020

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1 INNLENDING

Advokatforeningen viser til Sjøfartsdirektoratets brev og høringsnotat av 19. november 2020 med forslag om endring av forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy for å tilpasse forskriften til en innlemming av direktiv (EU) 2017/159. Notatet tar forbehold om at direktivet innlemmes i EØS-avtalen.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt, og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for arbeidsrett. Lovutvalget består av Tarjei Thorkildsen (leder), Martin Staxrud Jetlund, Simen Lium, Kristin Fjellby Grung, Oddvar Lindbekk og Sigrun Sagedahl. Advokat Rajvinder Singh Bains bistår utvalget som sekretær.

2 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Når høringsnotatet viser til artikkel 11 i direktiv 2017/159, blir dette noe upresist. Dette forstås imidlertid som en henvisning til artikkel 11 i den avtalen som er bilag til og gjennomføres ved direktiv 2017/159.

Sjøfartsdirektoratet foreslår en redaksjonell endring i eksisterende forskrift der gjeldende henvisning til «direktiv 2003/88/EF» i FOR-2017-11-10-1758 §§ 3 (5) og 7 (1) endres til «(EU) 2017/159».

I lys av direktiv 2017/159, vedlagte avtale del 4, Artikkel 11, fremstår dette som en korrekt oppdatering for forskriftens § 3 som gjelder alminnelig arbeidstid og hviletid.

Advokatforeningen ber imidlertid om at det vurderes om ikke forskriftens § 7 fortsatt skal henvise til «direktiv 2003/88/EF» i tillegg til «(EU) 2017/159». Forskriftens § 7 om dispensasjoner viser tilbake til og gjelder hele forskriften. Forskriften omfatter til illustrasjon en bestemmelse om helseundersøkelse for den som utfører nattarbeid. Dette er regulert i det generelle arbeidstidsdirektiv 2003/88/EF artikkel 9, som direktiv 2017/159, i avtalens del 4, Artikkel 11, ikke unntar og erstatter. Altså selv om direktiv (EU) 2017/159 erstatter en del bestemmelser i direktiv 2003/88/EF, fremstår det for Advokatforeningen slik at direktiv 2003/88/EF fortsatt kan ha et virkefelt innenfor forskriftens virkeområde.

Det forutsettes her at direktivet innlemmes i EØS-avtalen.

 


                                                Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                              Merete Smith
leder                                                                                                generalsekretær