Høring

FORSLAG OM ENDRING I TOLLFORSKRIFTEN VEDRØRENDE BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER

Sendt: 01.12.2020

Adressat: Tolldirektoratet

1. INNLEDNING

Vi viser til at Tolldirektoratet 16. september 2020 har sendt på høring et forslag om å endre tollforskriftens bestemmelser om bindende forhåndsuttalelser slik at bindingstiden for slike uttalelser settes ned fra seks år til tre år, og at kravet om at uttalelsen må påberopes før den anses bindende oppheves.

Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett ønsker med dette å inngi høringsuttalelse. Lovutvalget har av ulike grunner ikke klart å sende høringsuttalelsen innen fristen i høringsbrevet 20. november. Vi håper likevel Tolldirektoratet vil lese og ta hensyn til innspillene i denne høringsuttalelsen.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettsikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for avgiftsrett. Lovutvalget består av Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Oddgeir Wiig og Grethel Jevne Østlie.

 

2. SAKENS BAKGRUNN

Tolloven § 12-13 gir tollmyndighetene kompetanse til å gi bindende forhåndsuttalelser om tollklassifisering, opprinnelse, samt toll og gebyrer som vil påløpe ved innførsel eller utførsel av en vare. Ordningen er nærmere regulert i tollforskriften §§ 12-13-1 til 12-13-10, hvor det fremgår at slike forhåndsuttalelser er bindende i seks år fra uttalelsen er gitt, forutsatt at den uttalelsen er avgitt til krever det.

I tollforskriften §§ 12-13-3, 12-13-6 og 12-13-9 fremgår det at bindende forhåndsuttalelser blir ugyldige eller kan trekkes tilbake av tollmyndighetene bl.a. dersom det skjer endringer i regelverket eller det blir fattet avgjørelser av HS-komiteen i WCO av betydning for uttalelsen. For øvrig kan Tolldirektoratet trekke tilbake forhåndsuttalelser som direktoratet mener er i strid med gjeldende rett.

3. ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter Tolldirektoratets forslag om å fjerne kravet om at uttalelsen må påberopes for at den skal være bindende.

Advokatforeningen mener derimot Tolldirektoratets forslag om å redusere bindingstiden fra seks til tre år, er uheldig.

Formålet med bindende forhåndsuttalelser er å gi skattyter forutsigbarhet, i denne sammenheng knyttet til de tollavgiftsmessige konsekvensene av en import (eller eksport). Forutsigbarhet mht. skatter og avgifter, er sentralt for næringslivet. Forutsigbarhet i dette henseende er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Forslaget om å redusere bindingstiden svekker skattyters mulighet til å kunne oppnå forutsigbarhet mht. det tollavgiftsmessige konsekvensene av en import, og vil i så måte svekke skattyters rettssikkerhet. Forslaget må derfor fremstå som nødvendig ut ifra sterke samfunnsmessige hensyn, for å kunne forsvares.

Forslaget er begrunnet med at varer normalt endres av betydning for tollklassifiseringen så ofte som hvert tredje år, og at det på det på tollavgiftsrettens område skjer endringer så hyppig at det ikke er praktisk med en lengre bindingstid enn tre år. Advokatforeningen stiller seg spørrende til om disse premissene medfører riktighet.

Ved innføringen av skatteforvaltningsloven var det ikke et tema å endre bindingstiden for bindende forhåndsuttalelser knyttet til skatt og avgift, selv om det skjer minst like hyppige regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet som på tollavgiftsområdet og reglene av bortfall av forhåndsuttalelser som følge av regelverksendringer mv. i stor grad er sammenlignbare.

Den reelle begrunnelsen for forslaget fremstår å være at tolletaten ønsker å begrense risikoen ved uriktig tollklassifisering og arbeidet med å fange opp og trekke tilbake uttalelser man mener er feil. Dette er imidlertid konsekvenser ved ordningen som er akseptert av lovgiver, og som skatte- og avgiftsmyndighetene opererer under fordi den forutsigbarhet og rettssikkerhet ordningen gir skattyterne veier tyngre. Det er ingen grunn til at dette skal stille seg annerledes for tolletaten.

Hensynet til likebehandling er ivaretatt i ordningen ved at like varer skal behandles likt, og at uttalelser som strider mot gjeldende rett eller medfører forskjellsbehandling kan trekkes tilbake. Vi kan heller ikke se at hensynet til likebehandling skal medføre at spørsmålet om lengden på bindingstiden til bindende forhåndsuttalelser skal stille seg annerledes for tolletaten enn skatteetaten.

Det at tilsvarende ordninger i andre land, knyttet til andre lands skatte- og avgiftsregler, er annerledes enn i Norge, fremstår å være av mindre (om ikke underordnet) betydning. Det sentrale er likebehandling mht. norske skatter- og avgifter, og dette hensynet er tilbørlig ivaretatt slik ordningen er utformet.

4. OPPSUMMERING

Forslaget bryter med de rettspolitiske hensyn og formål bak ordningen med bindende forhåndsuttalelser, og svekker skattyternes forutsigbarhet og rettssikkerhet. Advokatforeningen er på denne bakgrunn sterkt kritisk til forslaget og oppfordrer Tolldirektoratet til å avstå fra å redusere bindingstiden for bindende forhåndsuttalelser.

 


                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                      Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær