Høring

Forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Sendt: 29.07.2020

Adressat: Finansdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 08.05.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for lovutvalget for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Peter Aall Simonsen, Linn Hertwig Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti Hønstad og Hillevi Torngren Myhre. Saken er også forelagt lovutvalget for forsikringsrett, lovutvalget for arbeidsrett og lovutvalget for børs og verdipapirhandelsrett, som støtter lovutvalget for bank, finansiering og valuta sitt syn.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen har ingen spesifikke kommentarer til de foreslåtte lov- og forskriftsendringer. Når loven nå uansett foreslås justert, vil Advokatforeningen imidlertid bemerke at enkelte av lovens løsninger synes å stå i en viss motsetning til det overordnede formålet om å øke konkurransen på leverandørsiden, ved å gjøre valg av leverandør så nøytralt for kunden som mulig. Vi nevner i den forbindelse at administrative kostnader ikke er gjenstand for kompensasjon fra arbeidsgiver og at kompensasjonen ved ekstern leverandør baserer seg på kostnadssats for standard forvaltning i arbeidsgivers ordning. De mulige kostnadsforskjeller som derved oppstår mellom arbeidsgivers leverandør og ekstern leverandør, vil i seg selv kunne få betydning for hvorvidt skifte til ekstern leverandør anses egnet. Advokatforeningen anbefaler at det foretas en vurdering av om disse og andre mer praktiske regler virker imot det som synes å være et av formålene med regelverket om egen pensjonskonto.

 


                                                Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                    Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær