Høring

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse

Sendt: 05.06.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 2.3.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian Fredrik Galtung, Maral Housmand, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Reseth, Bjørn Skuggevik og Marianne Wiken

2 DEPARTEMENTETS FORSLAG

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriftens regler om utvisning og om tilleggstid for permanent oppholdstillatelse.
I høringsnotatet er hovedinnholdet i forslaget oppsummert som følger:

• Når en utlending har overtrådt utlendingsloven på en slik måte at det kan være grunnlag for utvisning, gis det hjemmel til å vurdere om det som et alternativ til utvisning bør stilles krav om inntil tre års ekstra botid i Norge for å få permanent oppholdstillatelse (ut over det ordinære kravet til tre års botid som allerede gjelder).
• Den nye hjemmelen skal ikke danne grunnlag for noen generell oppmyking av praksis, men vil gi større fleksibilitet i særlige tilfeller, f.eks. der det særlige i saken knytter seg til barnets beste, og hvor det samfunnsmessig sett er mindre viktig med utvisning.
• I tilfeller hvor det i dag ikke treffes vedtak om utvisning, for eksempel fordi utvisning er uforholdsmessig eller i strid med forbudet mot å sende noen til et område hvor de risikerer forfølgelse, skal et krav til tilleggstid vurderes.

3 ADVOKATFORENINGENS SYNSPUNKTER

3.1 Innledning

Advokatforeningen er positive til at utvisningsregelverket utformes mer fleksibelt ved å gi adgang til alternative reaksjonsformer til utvisning. Bruk av tilleggstid må imidlertid begrenses til de tilfeller hvor det ellers ville vært fattet et vedtak om utvisning etter dagens praksis.

Slik forslaget til ny utlendingslov § 70 er utformet vil endringen innebære en innstramming som Advokatforeningen ikke kan se er forenlig med Stortingets anmodningsvedtak.

Advokatforeningen støtter derfor ikke forslaget om at det i tilfeller hvor det i dag ikke treffes vedtak om utvisning (fordi vedtaket enten er uforholdsmessig eller i strid med vern mot retur til forfølgelse) skal et krav til tilleggstid vurderes.

3.2 Nærmere om forslagene

Utlendingsloven § 70 annet ledd første punktum

Advokatforeningen tiltrer forslaget.

Dersom utlendingen har begått slike handlinger som nevnt i § 66 første ledd bokstav a, kan det i stedet for utvisning fastsettes at det skal kreves tre års tilleggstid for at en fremsatt eller fremtidig søknad om permanent oppholdstillatelse skal innvilges

Utlendingsloven § 70 annet ledd annet punktum

Advokatforeningen tiltrer ikke forslaget og viser til det som er skrevet under punkt 3.1.

3.2.1 Utlendingsloven § 70 annet ledd tredje punktum

Advokatforeningen tiltrer forslaget.

 

                                                 Vennlig hilsen

 


Jon Wessel-Aas                                                             Merete Smith
leder                                                                               generalsekretær