Høring

Forslag til endringer - håndtering av overvann i byggteknisk forskrift

Sendt: 02.06.2020

Adressat: Direktoratet for byggkvalitet

1 INNLEDNING

Vi viser til direktoratets høringsbrev av 2.3.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Kyvig og Anne Tellefsen.

2 SAKENS BAKGRUNN

Advokatforeningen er invitert til å gi en uttalelse til Direktoratet for byggkvalitet om forslag til endringer i byggteknisk forskrift som gjelder håndtering av overvann.

Utvalget i NOU 2015:16 (heretter Overvannsutvalget) foreslår endringer i forskriften. Denne høringen følger opp forslagene.

Det foreslås følgende endringer:

• Reglene om flom skal også gjelde ved fare for oversvømmelse på grunn av overvann (endring i TEK17 § 7-2.)
• Klarlegging av krav til avledning av overvann og drensvann (endring i TEK17 § 15-8)
• Klarlegging av hvilke opplysninger om overvann som skal følge søknad om byggetillatelse (endring i SAK10 § 5-4)

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET OM ENDRINGER

Advokatforeningen er innforstått med at det er behov for nye regler som følge av utfordringene med overvann blant annet som følge av klimaendringer. De samfunnsmessige konsekvensene og risikoen for skader og tap for private eiendommer ved å ikke håndtere overvann på tilfredsstillende måte kan være betydelige. I mange tilfeller vil kommunene planlegge infrastrukturtiltak for håndtering av overvann i nye planer, men det er i tillegg viktig å ha minimumskrav og krav til dimensjonering knyttet til overvannshåndtering dersom planleggingen ikke har vært tilstrekkelig.

Kravene vil kunne medføre økte kostnader for utbyggere og boligkjøpere. Advokatforeningen ser imidlertid at sterke samfunnsmessige hensyn taler for å innta tilfredsstillende minimumskrav og dimensjonering for håndtering av overvann i forskriften.

Advokatforeningen har ikke innvendinger mot forslaget.

 


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                             Merete Smith
leder                                                                                              generalsekretær