Høring

Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking

Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking etter §§ 8 og 27 i forskrift 15. juni 2018 nr. 889 om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill flora og fauna (CITES-forskriften)

Sendt: 22.06.2020

Adressat: Miljødirektoratet

1 INNLEDNING

Vi viser til høringsbrev av 5.6.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for klima- og miljørett. Lovutvalget består av Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Morten H. Berger, Cathrine Hambro, Aksel Erik Hillestad og Liv Monica Stubholt.


2 KOMMENTARER

De foreslåtte endringer i forskriften dreier seg utelukkende om å forlenge fristen for ikrafttredelse av kravene om eiersertifikat og merking av eksemplarer av CITES-listede arter som allerede befant seg i Norge ved forskriftens ikrafttredelsestidspunkt, 1. juli 2018. Advokatforeningen støtter dette.

Advokatforeningen har forståelse for de underliggende problemstillingene som er beskrevet i høringsbrevet, og finner det viktig at fristen forlenges slik at Miljødirektoratet får nødvendig tid til å gjennomføre en forsvarlig gjennomgang av regelverket knyttet til både CITES-eiersertifikat og merking, så vel som til bedre å nå ut til eiere som eventuelt ikke er kjent med kravene i forskriften. CITES-konvensjonen og forskriften må forutsettes å være godt kjent blant dem som driver kommersiell handel med berørte arter, men synes å være lite kjent hos alminnelige konsumenter, hvor de fleste eksemplarer som berøres av kravene til eiersertifikat og merking sannsynligvis befinner seg.

Konsekvensene av manglende eiersertifikat og merking, slik de er beskrevet i forskriftens § 29 er har så store konsekvenser, fremfor alt for levende eksemplarer (avlivning av eksemplarer av utrydningstruede arter), at det foreligger vektige og forsvarlige grunner for en utsettelse av fristen.

 

                                                    Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                       Merete Smith
leder                                                                                         generalsekretær