Høring

Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

Sendt 29.06.2020

Adressat: Barne- og familiedepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 30.3.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for barnevern. Lovutvalget består av Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Geir Kjell Andersland, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen er enig i at bruk av private tjenesteytere i barnevernet er lite regulert, og at kvalitetssikringen av tjenestene i stor grad er overlatt til den enkelte barnevernstjeneste og Bufetat i forbindelse med anskaffelsesprosessene. Advokatforeningen støtter departementets forslag om å lovfeste kommunens adgang til å la seg bistå av private tjenesteytere i utførelsen av lovpålagte oppgaver, samt lovfeste at noen slike oppgaver skal utføres av barneverntjenesten selv.

Advokatforeningen savner en grundigere drøfting av hvordan det kommunale barnevernet skal følge opp de plikter de gjennom forslaget pålegges. Advokatforeningen erfarer at det er svært stor utskiftning blant ansatte i barnevernet. Fosterhjem vil ved oppfølgning av det kommunale barnevern raskt risikere å forholde seg til flere ulike personer over en gitt periode. Dette vil igjen kunne svekke rettssikkerheten til de aktuelle barna. Advokatforeningen ser også store forskjeller i de ulike kommunale barneverntjenestene. Dersom kommunene skal få ansvar for alle ordinære fosterhjem må det utarbeides klare retningslinjer, slik at dette blir fulgt opp likt i de ulike kommunene.

Advokatforening kan heller ikke se man har vurdert muligheten for frafall av fosterhjem dersom de private aktørene forsvinner. Advokatforeningen har erfaring med at enkelte fosterhjem føler økt trygghet av å være i det private. Advokatforeningen er bekymret for at man vil komme i en situasjon der kommunen må «ta det de får» av fosterhjem, istedenfor å finne gode og stabile hjem tidlig. Dette vil igjen kunne bidra til flere bytter av fosterhjem, og ustabilitet for de aktuelle sårbare barna

 

                                                        Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                     Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær