Høring

Rapport om inkassoloven

Sendt: 09.06.2020

Adressat: Justis- og beredskskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 09.03.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg i hovedsak som ekspertorgan. I uttalelsens punkt 3.4 uttaler vi oss som berørt interesseorganisasjon. Saken er forelagt lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Lovutvalget består av Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovim, Jorunn Kristin Moltu Jacobsen, Reidar Myhre og John Aksel Stav.

2 SAKENS BAKGRUNN

Justis- og beredskapsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet rapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven». I rapporten foreslås en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift, og i den forbindelse foreslått et nytt gebyrsystem for utenrettslig inndriving.

 

Følgende gjennomgås i rapporten (samme nummerering som i rapporten):
2. Organisering av og ansvar for inkassovirksomhet
3. Kompetansekrav
4. Utkontraktering
5. Krav til saksgangen
6. Kostnadsdekning utenrettslig inndrivning
7. Kostnadsdekning rettslig inndrivning
8. God inkassoskikk
9. Konserninterne krav
10. Klientmiddelbehandling
11. Personopplysninger
12. Sanksjoner

I tillegg omtales økonomiske og administrative konsekvenser (13), merknader til de enkelte bestemmelser i loven (14) og merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften (15). Ytterligere ligger lovforslaget og forskriftsforslaget i rapporten.

3 ADVOKATFORENINGS SYN PÅ DE FORESLÅTTE ENDRINGENE

Nummereringen nedenfor følger nummereringen i rapporten.

Punkt 2: Organisering og ansvar for inkassovirksomhet
Arbeidsgruppen legger opp til at styret/daglig leder får mer ansvar for virksomhetens fagansvar og at styret må inneha nødvendig kompetanse innen faget. Dette for å motvirke at det blir en drakamp mellom den fagansvarlige sitt ansvar knyttet til selve faget og styrets økonomiske og kommersielle drift av selskapet.

Videre legges det opp til endringer knyttet til tilstedeværelse for den fagansvarlige som er i takt med bransjens endringer, spesielt med tanke på automatisering.

Advokatforeningen er positive til de endringer som foreslås.

Punkt 3: Kompetansekrav
For å bli fagansvarlig må man ha minimum 3 års praksis. Det foreslås å skjerpe kravet slik at fagansvarlig i tillegg må ha en inkassofaglig prøve. En slik prøve skal bestås hvert 5. år for å sikre at fagansvarlig opprettholder kompetansen.

For fagansvarlige i fremmedinkassoforetak foreslår arbeidsgruppen at det i tillegg til krav om personlig inkassobevilling, skal stilles krav til ettårig høyere utdanning innen økonomi og/eller rettsvitenskap. I tillegg skal en inkassofaglig prøve bestås hvert tredje år.

Advokatforeningen er positive til de endringer som foreslås.


Punkt 3.4 Advokaters adgang til å drive fremmedinkassovirksomhet
Advokatforeningen mener at en begrensning for advokater til å drive fremmedinkasso er uheldig. Det er ikke mange advokater som driver aktivt med fremmedinkasso, men det vil av og til være aktuelt for en del advokater å drive på vegne av mindre næringslivsklienter.

I forhold til arbeidsgruppens argument «Inkasso inngår ikke i vanlig advokatvirksomhet, og verken jusstudiene eller advokatkurset gir nødvendig innsikt i inndriving av forfalte pengekrav etter inkassolovens regler, alternative løsninger, risikostyring og internkontroll, regnskap eller klientmiddelbehandling», må det sies at svært mye av det advokater arbeider med ikke er en del av undervisningen på jusstudiet. Den juridiske metoden og evnen til å sette seg inn i regelverk jusstudentene lærer under studiet gir imidlertid gode forutsetninger for å sette seg inn rettsområder som ikke er en del av studiet. Advokatforeningen mener således at advokater har de forutsetninger som skal til for å på en betryggende måte sette seg inn i regelverket som skal til for å drive inkassovirksomhet.

For å imøtekomme arbeidsgruppens hovedbegrunnelse for å frata advokatene mulighet til å drive fremmedinkasso, kan det vurderes om de advokater som driver aktivt med fremmedinkasso underligges hele eller deler av internkontrollforskriften i forbindelse med inkassovirksomheten.

Punkt 4: Utkontraktering
Arbeidsgruppen foreslår at konsesjonspliktig inkassovirksomhet kun skal kunne utkontrakteres til andre inkassoforetak. Videre at oppgaver som krever autorisasjon etter regnskapsførerloven bare skal kunne utkontrakteres til autoriserte regnskapsførere.

Advokatforeningen er positive til de endringer som foreslås.

Punkt 5: Krav til saksgangen
Kravet til saksgangen tar for seg følgende forslag:

5.2.1 Inkassovarsler
• Mer informasjon om kravet i inkassovarselet¨
• Bare inkassoforetak skal kunne sende inkassovarsel

5.2.2 Betalingsoppfordringer
• Ta ut inkassoforetakets plikt til å vurdere forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig.
• Tydeliggjøre plikten til å betale og konsekvensen av unnlatt betaling.
• Gi mer informasjon

5.2.3 Varsel om rettslig inndrivning
• Gi informasjon om hva slags rettslig inndrivning som vil bli iverksatt og anslag over samlede kostnader.
• Ta ut plikten om vurdering om kravet er rettmessig før varsel sendes.

5.2.4 Sammenslåing av krav
• Lovfeste plikt for sammenslåing av krav både for fremmedinkasso og oppkjøps- og egeninkasso.

5.2.5 Forebygging av unødvendige begjæringer av tvangsfullbyrdelse
• Plikt til å undersøke i løsøreregisteret etter nylig «intet til utlegg».

5.2.6 Rutiner for å hindre inndrivning av urettmessige krav
• Lovfestelse av retningslinjene som framkommer av Finanstilsynets rundskriv 20/2016 Inkassators undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse.

5.2.7 Utenrettslige gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger
• Inndriving stilles i bero i en periode på inntil 4 måneder.

Advokatforeningen er positive til de endringene som foreslås.

Punkt 6 og 7: Kostnadsdekning – utenrettslig inndriving – Rettslig inndrivning
Det er lagt opp til betydelig nedgang i omsetningen for inkassoselskapene, men det er i høringsnotatet redegjort for hvorfor kuttene bør gjennomføres. Advokatforeningen går ut fra at tåleevnen til inkassoselskapene og forhold knyttet til inkassoselskapenes overskudd vil bli nærmere kommentert av inkassoselskapene selv.

Punk 8: God Inkassoskikk
Arbeidsgruppen legger opp til at det klargjøres hva som er god inkassoskikk.

Advokatforeningen er positive til de endringene som foreslås.

Punkt 9: Inndriving av konserninterne krav
Et inkassoselskap kan ikke drive med fremmedinkasso og oppkjøps/egeninkasso. Flere inkassoselskaper er i dag en del av et konsern hvor konsernet både bedriver fremmedinkasso og oppkjøps/egeninkasso. Dette slik at selskapet som driver fremmedinkasso tar oppdrag for selskapet som driver oppkjøps/egeninkasso. I forhold til kostnader som pålegges skyldneren, reguleres det i dag av gjennomskjæringslæren. Arbeidsgruppen foreslår at inndrivning av konserninterne krav kan fortsette, men slik at det bare skal være tillatt for fremmedinkassoselskapet å ta gebyr som ved oppkjøps- og egeninkasso. Dog slik at det foreslås fornuftige unntak.

Advokatforeningen er positive til de endringer som foreslås.

Punkt 10: Klientmiddelbehandling
Arbeidsgruppen foreslår at gjeldende rett vedrørende oppbevaring av klientmidler gjøres klarere, at det gjøres endringer ved opphør av inkassovirksomhet, en utvidelse av begrepet klientmidler, at inkassoforetakene snarest skal tilbakebetale hvis skyldner har innbetalt for mye, at skyldneren skal kunne bestemme hva en delbetaling skal gå til dekning av.

Advokatforeningen er positive til de endringer som foreslås og anser det som spesielt viktig at overbetaling faller tilbake til skyldnerne slik at det ikke kan spekuleres i foreldelse.

Punkt 11: Personopplysninger
Arbeidsgruppen foreslår en rekke tiltak for å påse at inndrivningen tilpasses skyldnerens forhold. Dette innebærer blant annet innhenting av informasjon om skyldnerens forhold. F.eks. om skyldneren har verge osv. slik at kravene blir håndtert deretter.

Advokatforeningen er positive til de endringer som foreslås.

Punkt 12: Sanksjoner

Overtredelsesgebyr
Arbeidsgruppen har kommet til at overtredelsesgebyr kun skal ilegges foretak og ikke fysiske personer (fagansvarlig). Arbeidsgruppen foreslår imidlertid at fysiske personer skal kunne ilegges straff. I hovedsak skal overtredelsesgebyr brukes ved brudd på vesentlige plikter som inkassoforetakene har overfor skyldnere og fordringshavere. Ved utmåling legger arbeidsgruppen opp til individuell utmåling. Høyeste fastsatte gebyr foreslås satt til:
• Fem millioner kroner
• Det dobbelte av vinningen, dersom det kan beregnes hvilken vinning som er oppnådd ved overtredelsen
• Inntil 5 % av foretakets omsetning i siste godkjente årsregnskap

Straff
Arbeidsgruppen foreslås at strafferammen beholdes, men at skyldkravet endres fra uaktsomhet til grov uaktsomhet. Dette basert på at de fleste overtredelsen bør håndteres av Finanstilsynet og Finansklagenemda Inkasso. Videre at muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr vil kunne redusere behovet for å straffe.

Advokatforeningen er positive til de endringer som foreslås.

4 OPPSUMMERING

Advokatforeningen er i hovedsak positive til de endringer som foreslås.

Advokatforeningen mener at en begrensning for advokater å drive fremmedinkasso er uheldig. For å imøtekomme arbeidsgruppens hovedbegrunnelse for å frata advokatene mulighet til å drive fremmedinkasso, kan det vurderes om de advokater som driver aktivt med fremmedinkasso underligges hele eller deler av internkontrollforskriften i forbindelse med inkassovirksomheten.

Det er lagt opp til betydelig nedgang i omsetningen for inkassoselskapene, men det er i høringsnotatet redegjort for hvorfor kuttene bør gjennomføres. Advokatforeningen går ut ifra at tåleevnen til inkassoselskapene og forhold knyttet til inkassoselskapenes overskudd vil bli nærmere kommentert av inkassoselskapene selv.

                                                     Vennlig hilsen


Jon Wessel-Aas                                                                   Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær