Høring

Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

Sendt: 08.05.2020

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 5.5.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Vi har fått innspill fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Utvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian Fredrik Galtung, Maral Houshmand, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Bjørn Skuggevik og Marianne Wiken.

2 MERKNADER

Advokatforeningen støtter forslaget.

For øvrig vil Advokatforeningen foreslå at det vurderes om utlendinger med faglærttillatelse bør kunne gjøre noe inntektsbringende i permitteringsperioden:

I departementets høringsnotat avsnitt 2.2 heter det: «Det kan derfor være hensiktsmessig å gi utenlandske faglærte som er permitterte midlertidig rett til dagpenger slik at de sikres tilstrekkelige midler til livsopphold i permitteringsperioden og ikke trenger å forlate Norge.»

Faglærte utlendinger som har oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1, er bundet til et bestemt arbeid i Norge. Faglærte som mister sin jobb kan oppholde seg i Norge for å søke arbeid i inntil seks måneder, forutsatt at den opprinnelige tillatelsen ikke er utløpt, jf. utlendingsforskriften § 6-11. Det stilles spørsmål om det er noen grunn til å skille mellom permitterte utlendinger med faglærttillatelse og permitterte for øvrig, ved at de skal gis samme muligheter som andre til å kunne gjøre noe nyttig i permitteringsperioden. Ettersom også denne gruppen permitterte bør kunne være tilgjengelige for annet type arbeid, bør det vurderes om det kan gjøres gjeldende en midlertidig løsning for faglærte til å ta annet arbeid, tilsvarende som for andre permitterte.

 

 

                                                 Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                 Merete Smith
leder                                                                                    generalsekretær