Høring

Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Sendt: 14.05.2020

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 11.05.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for IKT og personvern. Lovutvalget for Jarle Roar Sæbø (leder), Christopher Sparre-Enger Clausen, Kari Gimmingsrud, Eirin Helen Hauvik, Øyvind Molven, Cecilie Wille Søvik og Malin Tønseth.

2 KOMMENTARER

Høringen gjelder et forslag om midlertidig endring i selvdeklarasjonsforskriften om tilgang til utenlandsk identifikator i folkeregisteret for eID tilbydere.

Forslaget er kommet i stand på bakgrunn i korona-situasjonen og er ifølge høringsnotatet ment å være midlertidige. For å ivareta dette er det Advokatforeningens overordnede syn at det er helt sentralt at forskriften har en bestemmelse om når den skal opphøre. Koronareglene er ment å være midlertidige, og denne midlertidigheten må sikres gjennom formelle rammer.

Dette kan eksempelvis gjøres ved at romertall II endres til:

«Forskriften trer i kraft straks og oppheves 31. desember 2020.»

Advokatforeningen har ellers ingen vesentlige innvendinger til innholdet i forslaget, men vil understreke at vi har hatt begrenset med tid til å behandle forslaget. Det er svært uheldig med en så kort høringsfrist.

Advokatforeningen forstår behovet for å sikre EØS-borgere rettigheter de har etter et norsk lovverk. Det er likevel viktig at en permanent løsning utredes grundig og sendes på ordinær høring og lovbehandling. Det bør derfor også av denne grunn klargjøres hvor lenge den midlertidige løsningen skal vare.

 

                                                      Vennlig hilsen


Jens Johan Hjort                                                                  Merete Smith
leder                                                                                    generalsekretær