Høring

Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Sendt: 20.05.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLENDING

Vi viser til departementets høringsbrev av 18.5.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian Fredrik Galtung, Maral Houshmand, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Bjørn Skuggevik og Marianne Wiken

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen vil innledningsvis peke på at vi bare har fått to dagers frist til å komme med innspill til denne høringen. Vi har derfor ikke hatt anledning til å gå grundig inn i forslaget.

Når det gjelder lovforslaget, mener Advokatforeningen at det bør innføres en egen bestemmelse om at folkeretten har forrang. Det vil være sentralt for rettsanvendere at det minnes om dette ved anvendelsen av loven. Dette kan for eksempel tenkes i vurderinger der Barnekonvensjonen art 10 spiller inn. Advokatforeningen er enig i at hensynet til folkehelsen vil være et legitimt hensyn i vurderinger etter EMK art 8 og Barnekonvensjonen art 10, men inngrepet skal også være forholdsmessig. Da må den konkrete smittefaren i enkeltsaken vurderes opp mot hensynet til folkehelsen, for at vedtaket ikke skal komme i strid med Norges folkerettslige forpliktelser.

Advokatforeningen mener derfor at lovforslaget bør utvides med en bestemmelse om de folkerettslige forpliktelsers forrang med en generell henvisning til at alle vedtak etter loven må være forholdsmessige inngrep i den enkeltes rettssfære.

Det anføres videre at unntaket i lovens § 2 annet ledd a bør utvides til også å gjelde en person som anfører å være vernet av utlendingsloven § 73, selv om personen ikke søker asyl. Dette vil kunne gjelde personer som allerede har en asylsak til behandling, eller som av andre grunner ikke kan eller vil søke om asyl.

Advokatforeningen legger til grunn at vedtak om utvisning, jf utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a, som er begrunnet i overtredelse som beskrevet i lovforslaget § 7 fortsatt vil gi rett til fritt rettsråd, jf utlendingsloven § 92, ettersom utvisningen ikke vil være hjemlet i den foreslåtte loven, men direkte i utlendingsloven.

Advokatforeningen vil videre peke på at bortvisning etter den foreslåtte loven vil kunne være like inngripende som bortvisning etter utlendingsloven, slik at fritt rettsråd etter konkret søknad må kunne innvilges også i bortvisningssakene som er hjemlet i den midlertidige loven. Det antas at det ikke vil gjelde i noe flertall av sakene.

 


                                                     Vennlig hilsen


Jens Johan Hjort                                                                                Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær