Høring

Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Sendt: 02.11.2020

Adressat: Kunnskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 30.6.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferds- og trygderett. Lovutvalget består av Thorgeir Hole (leder), Siw Bleikvassli, Gorm Are Grammeltvedt, Olav Lærgreid og Anette Wattø Schei.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen slutter seg til de foreslåtte regelverksendringene, som delvis innebærer materielle endringer og delvis er en harmonisering av samme type regler som i dag har ulik utforming i de aktuelle lover.

Advokatforeningen vil bemerke at det lenge har vært behov for å presisere og tydeliggjøre samarbeidsplikter mellom de ulike velferdstjenester, ettersom krav om samarbeid mellom de ulike velferdstjenestene har eksistert i helse -og sosialpolitiske styringsdokumenter i lang tid uten at dette har hatt tilstrekkelig effekt. I St. melding 40 (2001-2002), som gjaldt barnevernstiltak, ble for eksempel tverretatlig samarbeid omtalt som en grunnleggende verdi for barneverntjenesten og helt påkrevet for å sikre et helhetlig tilbud fra barnevernet. I 2009 kom utredningen "Det du gjør, gjør det helt – bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge" (NOU 2009:22). Utredningen påviste store mangler i samarbeid og samordning mellom de ulike tjenestetilbudene til skade for barn og unge med behov for sammensatte tilbud. Utredningen er underlig nok ikke nevnt i høringsnotatet. Norge har for øvrig ved flere anledninger fått kritikk fra FNs barnekomite om at det mangelfulle samarbeidet mellom velferdstjenestene krenker eller er en risiko for krenkelse av de berørte barns rettigheter.

Advokatforeningen har merket seg at det i høringsnotatet ikke foreslås endringer i reglene om taushetsplikt og unntakene fra denne. Vårt inntrykk er at det hersker en del usikkerhet knyttet til regelverket om taushetsplikt, unntakene fra taushetsplikt og opplysningsplikt, og Advokatforeningen vil derfor understreke viktigheten av arbeidet med en veileder som skisseres i høringsnotatets punkt 5.1. Dette blir desto viktigere hvis samarbeidspliktene utvides som foreslått. En slik veileder kan også med fordel avklare samtykkespørsmål på vegne av barn, særlig når det anses tilstrekkelig med samtykke fra kun den ene forelderen.

Advokatforeningen mener det også bør utredes om barn i visse tilfeller selv skal kunne samtykke til informasjonsflyt mellom velferdstjenestene, f.eks. etter modell fra pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første ledd bokstav c, jf. § 3-4 annet ledd.

 


                                             Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                          Merete Smith
leder                                                                                            generalsekretær