Høring

Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker og forskrift om prikkbelastning - økning av bøtesatser og antall prikker

Sendt: 17.11.2020

Adressat: Samferselsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 01.10.2020 om ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I denne sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for strafferett og straffeprosess og bistandsadvokatutvalget. Lovutvalget for Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Haneviold-Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørn Slinning og Anders Svinø. Saken er også forelagt lovutvalget for strafferett og straffeprosess som ikke har ytterligere bemerkninger.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter i utgangspunktet Samferdselsdepartementets intensjon og forslag til endring i de to forskriftene. Det bemerkes imidlertid at det legges opp til en tredobling av bøtenivået. Advokatforeningen ber Samferdselsdepartementet vurdere hvorvidt de tiltenkte preventive virkningene også kan oppnås ved en noe mer moderat økning i bøtenivået, for eksempel ved en dobling til kroner 3400. Advokatforeningen er imidlertid enig i at det bør være samsvar mellom antall prikker som registreres ved den relevante overtredelsen og bøtenivået, slik Samferdselsdepartementet har lagt til grunn i sitt høringsnotat. Dersom antallet prikker som registreres ved overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn skal økes fra to til tre, mener Advokatforeningen at bøtenivået bør ligge i nedre sjikt av bøtenivået for lignende overtredelser, omkring 4200 kroner.


                                                Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                   Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær