Høring

Forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Sendt: 02.11.2020

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 26.10.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for Bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Sævold Moe og Anne Tellefsen.

2 SAKENS BAKGRUNN

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å forlenge midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Det foreslås at de midlertidige endringene i plan- og bygningsloven § 20-9, skal gjelde frem til 1. juni 2021. Det foreslås for øvrig ingen materielle endringer i bestemmelsen. Uten en forlengelse ville nevnte regel blitt opphevet 1. januar 2021.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget siden det er snakk om en forlengelse uten øvrige realitetsendringer. Dog bemerkes at fristen for tilbakemelding kunne vært noe lengre.
Advokatforeningen viser for øvrig til sine tidligere uttalelser om de midlertidige endringene i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvensene av covid-19.

 

 

                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                            Merete Smith
leder                                                                                             generalsekretær