Høring

Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Sendt: 29.10.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 23.10.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Halvard Helle (leder), Ann Helen Aarø, Rohnny Mollan Andersen, Anders Brosveet, Bernt Heiberg, Stian Mæland, Berit Reiss-Andersen, Karl Nicolai Vogt, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen er enig i at det er nødvendig med særlige regler for å forhindre smitte i fengslene. Utfordringen er imidlertid at innsatte er en gruppe som allerede er påført belastning ved frihetsberøvelse, og inngripende tiltak av smittevernhensyn vil være mer belastende for innsatte enn befolkningen for øvrig. Det er viktig at tiltakene utformes slik at de kun benyttes når det er påkrevd. Reglene må utformes slik at inngripende tiltak kun kan benyttes til smitteforebyggende formål og ikke misbrukes som utvidede hjemler til å opprettholde disiplin og sikkerhet i fengslene.

Det fremkommer av departementets merknader at disse hensynene er vurdert i flere sammenhenger, men dette kommer ikke like tydelig frem i utformingen av lovbestemmelsene.

Det er også tankevekkende at det i proposisjonen er opplyst at det i oktober var 32 ansatte som var smittet og 9 innsatte. Det kan gi grunn til å tro at det først og fremst er ansatte som representer en smitterisiko inn i fengslene. Tiltak rettet mot ansatte kan derfor innebære et mer effektivt smittevern enn tiltak rettet mot begrensinger overfor innsatte.

§ 45 a Besøk i fengsel
Det kommer klart frem av ordlyden at innskrenkninger i innsattes rett til å ta imot besøk skal foretas etter en konkret vurdering og begrunnes i smitterisiko. Det bør imidlertid inntas i bestemmelsen at slike vurderinger alltid skal forelegges kommunens smittevernoverlege. Den konkrete vurdering av helserisiko og hensiktsmessigheten av å nekte besøk, bør undergis en smittevernfaglig vurdering.

§ 45 b Utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte for å unngå smitte
Advokatforeningen slutter seg til forslaget om at bestemmelsen kun kommer til anvendelse etter beslutning i medhold av smittevernlovgivningen eller etter råd fra helsemyndighetene.

Det bør imidlertid innarbeides i lovteksten en regel om isolasjonsfradrag. Isolering av innsatte på grunn av smittevernhensyn er mer omfattende og mer belastende for en innsatt enn for de fleste andre i samfunnet.

§ 45 c Straffegjennomføring utenfor fengsel
Advokatforeningen mener regelen har fått en hensiktsmessig utforming. Det er av stor betydning at innsatte ikke løslates med soningsavbrudd, men at det legges til rette for at straffen kan gjennomføres utenfor fengsel.

§ 45 d Straffeavbrudd for gjennomføring av straff i samfunnet
Advokatforeningen har ingen merknader til bestemmelsen.

§ 45 e Permisjon og frigang
Det bør også her inntas i lovbestemmelsen at fengselet skal innhente råd fra kommunens smittevernoverlege før permisjoner og frigang inndras av smittevernhensyn. Dette er hensyn som anstalten selv ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere. For den innsatte er permisjoner og frigang av særlig stor velferdsmessig betydning og innebærer en betydelig innskrenkning i retten til privatliv jf. EMK art. 8. Saksbehandlingen bør derfor være grundigere enn det som fremkommer av lovforslaget.

 

 

                                                     Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                        Merete Smith
leder                                                                                         generalsekretær