Høring

Elektronisk levering av registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret (Samordnet registermelding del 2)

Sendt: 21.09.2020

Adressat: Skatteetaten

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 25.6.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Vi viser også til møte hos Skattedirektoratet den 13. august 2020, hvor Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett fikk en demonstrasjon av den nye digitale registreringsportalen. Høringsfristen er satt til den 21. september 2020. Som avtalt med Skattedirektoratets prosjektgruppe, vil Advokatforeningen i høringsinnspillet også oppsummere våre innspill som ble gitt i møtet den 13. august 2020.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for avgiftsrett. Lovutvalget består av Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Oddgeir Wiig og Grethel Jevne Østlie.

2 SAKENS BAKGRUNN

Som et ledd i det pågående prosjektet MEMO (merverdiavgift modernisering) utvikler Skatteetaten et nytt IT-system for merverdiavgift. En del av dette prosjektet er utvikling av en ny digital portal for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

I dag skjer registrering i Merverdiavgiftsregisteret ved utfylling og levering av skjemaet Samordnet registermelding Del 2 enten i Altinn eller på papir.

Det oppgis i høringsnotatet at det er en målsetning med den nye digitale portalen at registreringen i Merverdiavgiftsregisteret blir mest mulig korrekt, og at skattemyndighetene får den informasjonen
de trenger. Det oppgis videre at det er ønskelig å ha en digital dialog med brukerne i den digitale registreringsprosessen når den skjer. Skatteetaten vil, med den nye portalen, få både det faktiske og tekniske eierskapet til registreringsmeldingen for merverdiavgift uten å være avhengig av forhold hos Brønnøysundregistrene, f.eks. oppdateringsintervaller og arbeidskapasitet.

Den nye portalen medfører at skjemaet Samordnet registermelding Del 2 avvikles og erstattes av en fulldigital løsning som skal kunne nås både via Altinn, Brønnøysundregistrene og via Skatteetatens hjemmeside. Det forutsettes at virksomheten allerede har fått et organisasjonsnummer før portalen
kan benyttes.

Portalen skal implementeres fra 1. januar 2021, men med en overgangsordning fra september 2020.

Svar på registermeldingen skal fortrinnsvis skje samme dag som den innleveres i den nye portalen, men senest innen neste virkedag. Svaret på registermeldingen (vedtaket) gis direkte i Altinn. Saks-behandlingen blir automatisert ved at den baseres på den informasjon som gis i portalen, men at enkeltsaker fanges opp til manuell behandling.

Portalen skal omfatte alle typer registreringer i Merverdiavgiftsregisteret, herunder fellesregistrering, frivillig registrering, forhåndsregistrering og registrering ved merverdiavgiftsrepresentant.

Den digitale løsningen medfører behov for endring av skatteforvaltningsforskriften § 8-1-2 første ledd slik at det fastsettes at melding om registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal leveres elektronisk i portalen.

3 DEMONSTRASJON AV DEN NYE DIGITALE PORTALEN

I møte med Skattedirektoratet den 13. august 2020 fikk lovutvalget for avgiftsrett en demonstrasjon av den nye løsningen hva gjelder ordinær registrering, forhåndsregistrering og frivillig registrering.

Portalen legger opp til at man først klikker på boksen Registrere virksomheten eller boksen Frivillig registrering. Når dette er gjort må den personen som fyller ut og bekrefter informasjonen, logge seg inn med BankID, Min ID eller lignende.

Det er en forutsetning at virksomheten allerede har fått organisasjonsnummer. Man legger først inn det aktuelle organisasjonsnummeret, og portalen henter automatisk opp firmanavnet. Deretter klikker man på hvilken type virksomhet som skal registreres. Her kommer det opp flere alternativer, herunder næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og frivillig virksomhet. Dersom man klikker på alternativet for næringsvirksomhet kommer det opp en boks hvor man skal bekrefte at det drives næring. Her vil det bli lagt inn lenke til beskrivelse av regelverket for hva som menes med næring. Deretter skal man bekrefte at man driver avgiftspliktig virksomhet. Videre får man spørsmål om registreringsgrensen er nådd. Dersom man svarer ja på dette, kommer det opp en info-boks som sier at det ikke skal sendes inn dokumentasjon, men at denne må være på plass ved en eventuell kontroll. Dersom man svarer nei på spørsmålet om registreringsgrensen er nådd, vil man få opp to alternativer for forhåndsregistrering: 1) betydelige anskaffelser (merverdiavgiftsloven § 2-6 første ledd bokstav a, eller 2) praktiske årsaker (merverdiavgiftsloven § 2-6 første ledd bokstav b).

Ved frivillig registrering, f.eks. ved utleie av bygg, får man opp to alternativer: 1) ordinær registrering eller 2) forhåndsregistrering. Det legges opp til at alle leietakeres organisasjonsnummer skal oppgis for at det skal kunne foretas en automatisert sjekk av at leietaker er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

I portalen skal man også oppgi tidspunktet for registreringen ved at det kommer opp en kalender hvor man kan klikke på dato.

4 ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER

4.1 Generelt

Advokatforeningen er positiv til Skatteetatens digitale løsning for merverdiavgiftsregistrering. Vi er enig i høringens forslag om at skatteforvaltningsforskriften § 8-1-2 angir at meldingen om registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal leveres elektronisk, og vi imøteser etablering av en registreringsportal for merverdiavgift i Skatteetatens regi. Advokatforeningen gir sin tilslutning til Skattedirektoratets forslag, med enkelte merknader og innspill.

4.2 Innlogging i portalen

P.t. er det lagt opp til at bare personer med en tildelt rolle i virksomheten skal kunne logge seg inn i portalen. Advokatforeningen vil presisere at det i praksis er slik at mange virksomheter benytter en rådgiver for å hjelpe til med registreringen, f.eks. en advokat. Bakgrunnen for dette er normalt at virksomheten ønsker å forsikre seg om at registreringsvilkårene er oppfylt og at registreringen skjer fra riktig tidspunkt.

Dette gjelder særlig utenlandske selskaper som etablerer NUF i Norge og som ikke er forpliktet til å benytte en merverdiavgiftsrepresentant. Etter at kravet om merverdiavgiftsrepresentant for de fleste EU-/EØS-land ble fjernet fra 1. april 2017, ble dette særlig aktuelt. Vår erfaring er at utenlandske selskaper ofte synes det er vanskelig å vurdere vilkårene for registrering i Norge, og at hjelp fra en norsk advokat anses som betryggende for å sikre en riktig registrering.

Advokatforeningen vil derfor påpeke viktigheten av at det gis anledning til å delegere fullmakt i portalen, slik at advokaten kan logge seg inn direkte og bistå ved registreringen. Dersom det ikke åpnes for at slik fullmakt kan gis, vil det etter vår oppfatning bli flere feilregistreringer og økt pågang hos skattemyndighetene.

Videre bør portalen inneholde en løsning som gjør det mulig å søke opp registreringshistorikk for den aktuelle virksomheten, f.eks. opplysninger om år og termin for førstegangsregistreringen, slettinger og senere reaktiviseringer, samt hvilke selskaper som inngår i en fellesregistrering og hvem som er det rapporterende selskap. Ved oppdrag innen restrukturering og avgiftsplanlegging vil det ofte være ønskelig å undersøke registreringshistorikk for ett eller flere selskaper. For rådgivere som bistår i slike prosesser burde det derfor vært mulig å gjøre søk på registreringshistorikk. Vi antar at en slik løsning vil kunne spare skattemyndighetene for en rekke henvendelser fra advokater og andre avgiftsrådgivere. Slike registreringsopplysninger er heller ikke unntatt offentlighet, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1 annet ledd bokstav b.

4.3 Bekreftelser

Den nye portalen legger opp til at man må bekrefte opplysninger, f.eks. bekrefte at man driver næringsvirksomhet e.l. Vår erfaring er at mange virksomheter ikke kjenner det nøyaktige innholdet i alle begreper, f.eks. næring, avgiftspliktig og registreringsgrense. I portalen bør det derfor legges inn lenker til tydelig informasjon om hva som menes med alle disse begrepene som er hentet fra lov og forskrift.

4.4 Organisasjonsnummer som utgangspunkt for registreringen

Ut fra gjennomgangen i møtet den 13. august 2020, forstår vi det slik at organisasjonsnummeret må oppgis for den virksomheten som søker om registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og at dette vil gjelde for alle typer registreringer.

Dette kan by på utfordringer i forbindelse med restrukturering av avgiftspliktig virksomhet. Vi vil illustrere dette med et eksempel ved restrukturering der såkalte «kapitalvarer» som omfattes av merverdiavgiftslovens justeringsregler inngår: Dersom f.eks. deler av en avgiftspliktig virksomhet fisjoneres ut til et overtakende foretak, og det i den forbindelse skjer en overføring av kapitalvarer
til det overtakende foretaket, er det et vilkår for overføring av justeringsplikt at det overtakende foretaket blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-3-2. Dagens løsning gjør det mulig å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret for overtakende foretak idet fisjonen meldes inn til gjennomføring (dvs. før overtakende foretak er tildelt organisasjonsnummer). Dersom den nye portalen legger opp til en løsning hvor man må vente med å sende søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret inntil overtakende foretak er tildelt organisasjonsnummer, så vil det kunne oppstå utfordringer med å få overtakende foretak registrert i Merverdiavgiftsregisteret i den terminen fisjonen gjennomføres.

Selv om dette til en viss grad avhjelpes ved at det er mulig å søke om ordinær registrering og frivillig registrering med virkning fra en tidligere termin, vil det være hensiktsmessig at den nye portalen også tillot søknader om registrering for virksomheter som ennå ikke har fått tildelt organisasjonsnummer.

Dersom overtakende foretak skal meldes inn i en fellesregistrering i den terminen som fisjonen registreres, vil man risikere å ikke rekke dette dersom overtakende foretak først blir tildelt organisasjonsnummer i den etterfølgende terminen. For fellesregistrering vil det ikke være mulig å foreta registrering med virkning fra tidligere terminer.

4.5 Registreringsgrensen

For næringsdrivende og offentlig virksomhet, er beløpsgrensen for registrering p.t. NOK 50 000. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen NOK 140 000, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd.

Slik portalen er lagt opp, vil man ved spørsmålet om registreringsgrensen er nådd få opp to alternativ; ja eller nei. Trykker man av for nei, får man opp to alternativer: 1) betydelige anskaffelser eller 2) praktiske årsaker.

Advokatforeningen mener at det bør innarbeides et tredje alternativ som dekker de tilfeller hvor virksomheten blir avgiftspliktig fra første krone, for eksempel ved overdragelse av igangværende virksomhet som skal drives videre av ny eier. Ved virksomhetsoverdragelser, herunder fusjoner og fisjoner, vil det ofte være slik at det overtakende selskap overtar en igangværende avgiftspliktig virksomhet. Forutsatt at overdragelsen er fritatt fra avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 6-14, er det i forvaltningspraksis lagt til grunn at overtakende selskap blir avgiftspliktig fra første krone, jf. Merverdiavgiftshåndboken 16. utg. 2020 side 121. Overdragelse av virksomhet ved fusjoner og fisjoner skjer hyppig i det praktiske liv, og det bør derfor legges inn et eget alternativ i portalen som dekker slike situasjoner. Det vises i den forbindelse til høringsnotatet punkt 4.4. hvor bl.a. registering uten krav til beløpsgrense skal gis særlig oppmerksomhet i det videre utviklingsarbeidet. Kanskje bør det også vurderes å opprette et eget felt i portalen hvor det må gis opplysninger om kjøp/overtakelse av avgiftspliktig virksomhet tilsvarende punkt 7 i dagens Samordnet registermelding del 2.

4.6 Offentlig virksomhet

Når det gjelder offentlig virksomhet bør det legges inn følgende:

1) alternativ for registrering på ordinær måte, og

2) registrering av virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov. Dette skillet fremgikk av tidligere merverdiavgiftslov (1969) § 11 første ledd og § 11 annet ledd. Dette skillet gjelder ennå, og bør derfor fanges opp i den nye portalen.

Skillet er omtalt i Skattedirektoratets brev av 5. mai 2011 og i Merverdiavgiftshåndboken 16. utg. 2020:

«I forvaltningspraksis er det lagt til grunn at slike kommunale virksomheter som har ordinær omsetning og kommunale virksomheter som hovedsakelig tilgodeser egne behov, anses som to forskjellige avgiftssubjekter. Slike virksomheter skal derfor registreres på to ulike nummer i Merverdiavgiftsregisteret, og det skal beregnes merverdiavgift ved levering av varer og tjenester mellom de to avgiftssubjektene».

Ut fra demonstrasjonen av portalen, forstår vi det slik at man velger mellom næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet. Etter å ha trykket av for offentlig virksomhet, bør man derfor få opp valg mellom de to alternativer som nevnt ovenfor for å sikre at offentlig virksomhet får en korrekt registrering.

4.7 Kommentarfelt/adgang til opplasting

Det bør være adgang til å komme med kommentarer og/eller laste opp separat brev, f.eks. med anmodning om at skattekontoret tar stilling til materielle spørsmål, f.eks. om næringsvilkåret anses oppfylt, eller hvorvidt omsetning av den aktuelle vare eller tjeneste etter sin art er merverdiavgiftspliktig. Vår erfaring er at mange virksomheter ønsker en slik særskilt vurdering ved registreringen.

4.8 Frivillig registrering

I demonstrasjonen av den nye portalen ble det lagt opp til at søker må oppgi organisasjonsnummeret til alle leietakerne ved søknad om frivillig registrering.

Dette reiser følgende problemstillinger:

A) Ikke samsvar med dagens praksis

Advokatforeningen mener det er upraktisk at det legges opp til en løsning om at søker må oppgi organisasjonsnummeret til alle leietakerne. Dette harmonerer dårlig med dagens praksis som går ut på at det ved søknad om frivillig registrering er tilstrekkelig å legge ved kopi av én leiekontrakt. Videre er det slik at et vedtak om frivillig registrering etter søknad automatisk vil gjelde for alle utleieforhold som kvalifiserer til ordningen. Det er således ikke nødvendig å søke særskilt om frivillig registrering for hvert enkelt utleieforhold. Vi mener derfor at det heller ikke bør være nødvendig at søker må oppgi organisasjonsnummeret til samtlige leietakere i den nye portalen. I de tilfeller det dreier seg om et betydelig antall leietakere vil det også anses som byrdefullt å måtte oppgi organisasjonsnummer på alle leietakerne.

B) Utfordringer ved sjekk av leietakers status

Under demonstrasjonen i møtet 13. august 2020 fremgikk det at portalen automatisk sjekker om den leietakeren som er oppgitt faktisk er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Dersom leietaker ikke er merverdiavgiftsregistrert, forstår vi det slik at man ikke kommer videre i portalen og at det derfor ikke blir mulig å søke om frivillig registrering.

Dette er uheldig av to grunner:

1) For de tilfeller hvor leietaker ved kontraktsinngåelsen ikke er registrert i Merverdiavgifts-registeret – men hvor det fremstår som overveiende sannsynlig at registreringsvilkårene vil oppfylles innen kort tid etter overtakelsen av lokalet, er det antatt at leietakers manglende registrering ikke er til hinder for utleiers fradragsrett, jf. Merverdiavgiftshåndboken 16. utg. 2020 side 175.

2) Ordningen med frivillig registrering omfatter også utleieforhold hvor leietaker er kommune, fylkeskommune eller interkommunal/interfylkeskommunal institusjon, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav b og c. Det er for disse utleieforholdene ikke
et krav at kommunen mv. er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. En sjekk mot Merverdiavgiftsregisteret i disse utleietilfellene vil derfor bli feil i forhold til lovens vilkår.

Slik portalen er lagt opp i dag, så vil søknader om frivillig registrering for de to tilfellene som beskrevet ovenfor bli avvist i systemet. Det bør derfor settes opp en løsning med alternativer som dekker disse to tilfellene.

4.9 Fellesregistrering

Det er uklart hvorvidt uttreden av fellesregistrering vil kunne skje i portalen. I det praktiske liv er det svært viktig å kunne melde ut virksomheter av fellesregistrering raskt, bl.a. begrunnet med solidaransvaret som medfølger en fellesregistrering. I konserner vil utmelding av fellesregistrering hyppig være aktuelt ved omorganiseringer og restruktureringer.

Advokatforeningen foreslår dermed at den nye portalen tilrettelegges også for rask uttreden av fellesregistrering.

4.10 Registrering ved representant

Det ble ikke foretatt noen demonstrasjon av denne registreringsvarianten, men vi legger til grunn at norsk merverdiavgiftsrepresentant vil ha fullmakt til å foreta registrering i den nye portalen i kraft av sin rolle.

 

                                                        Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                           Merete Smith
leder                                                                                             generalsekretær