Høring

Endringer i energiloven § 4-2

Sendt: 24.09.2020

Adressat: Olje- og energidepartementet

1 INNLEDING

Vi viser til departementets høringsbrev av 7.9.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Jan Birger Jansen (leder), Hallvard Gilje Aarseth, Vetli Felland, Cathrine Bjørge Hetland, Anders Rødland, Aksel Sebastian Tannum, Anne Elisabeth Wedum.

2 BAKGRUNN

Høringsnotatet foreslår at konsesjon etter § 4-2 bare kan gis systemansvarlig (Statnett) eller foretak hvor systemansvarlige har bestemmende innflytelse.

Forslaget skal ikke gjelde der søknad om konsesjon er kommet inn til departementet før 1. januar 2020.

3 ADVOKATFORENINGENS MERKNADER

Advokatforeningen har ikke merknader til forslaget om at utenlandskonsesjoner tildeles systemansvarlig eller foretak der denne har bestemmende innflytelse.

Advokatforeningen finner imidlertid forslaget til overgangsbestemmelse, slik at lovendringen legges til grunn for søknader som er innkommet etter 1. januar 2020, uheldig og unødvendig. Det gir lovendringen tilbakevirkende kraft og rammer den forutsigbarhet eventuelle aktører innenfor området har behov for.
Etter Advokatforeningens syn bør lovendringen gjøres gjeldende for søknader som kommer inn etter lovendringens ikrafttredelse. Dersom det er et reelt behov for å begrense nye søknader før lovens ikrafttredelse vil skjæringstidspunktet for overgangsbestemmelsen kunne settes ved dato for høringsnotatet. Dette ivaretar i en viss grad behovet for forutberegnelighet for interesserte parter.
Advokatforeningen registrerer at departementet i høringsnotatet uttaler seg om hvor lang konsesjonstid som eventuelt bør fastsettes i en konsesjonssak som allerede er til behandling. Advokatforeningen mener prinsipielt det er uheldig at lovforarbeider/høringsnotater benyttes som instrument for å gi signaler om saksbehandlingen av konkrete enkeltsaker/konsesjonssøknader innsendt før den forespeilede lovendringen.

Advokatforeningen har ikke merknader til forslaget om endringer i energiloven § 4-2 tredje ledd.

 

                                                    Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                         Merete Smith
leder                                                                                          generalsekretær