Høring

Forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo

Sendt: 7. september 2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1            innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 23.6.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av: Hanne Skråmm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingelin Morken Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson.

2            SAKENS BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER

Advokatforeningen deler i hovedsak departementets syn på de aktuelle problemstillinger og nødvendigheten av en nærmere regulering av disse forhold før den nye arveloven trer i kraft.

3            KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSLAGENE

Forslag til forskrift til den nye arveloven

 • 1

Advokatforeningen er positiv til forslaget som sikrer en tryggere innlevering og utlevering av testament. Fullmakten det vises til i bestemmelsen kan inntas direkte i testamentet. Det gir en ekstra trygghet at kopi av legitimasjon vedlegges når testamentet innleveres, samtidig er det viktig at tingrettene har rutiner som sikrer korrekt behandling og oppbevaring av disse personopplysningene

Etter Advokatforeningens syn er det også positivt at departementet har fokus på en sikker metode for digital identifikasjon.

 • 2

Advokatforeningen støtter forslaget om at testament skal oppbevares i den tingrett der det ble innlevert og at testamentet ikke skal oversendes i forbindelse med flytting. Det vil i noen tilfeller være noe mer tidkrevende å innhente en kopi av et testament når man må være kjent med hvor det ble innlevert, men denne ulempen synes å være avhjulpet med det veiledningsansvaret tingretten har.

 • 3

Departementet har bedt om en kommentar til forslagene til gjennomføring av identitetskontroll før utlevering av testament. Etter Advokatforeningens syn synes det å være mest hensiktsmessig at domstolen som mottar legitimasjonen foretar identitetskontrollen av personen som møter i tingretten. Advokatforeningen har for øvrig ingen ytterligere kommenterer til forslaget.

 • 4

Advokatforeningen har ingen kommentar til forslaget.

 • 5

Advokatforeningen har ingen kommentar til forslaget.

 • 6

Advokatforeningen har ingen kommentar til forslaget.

 • 7

Advokatforeningen har ingen kommentar til forslaget.

 • 8

Advokatforeningen har ingen kommentar til forslaget.

 • 9

Advokatforeningen har ingen kommentar til forslaget.

 • 10

Advokatforeningen ønsker en nærmere regulering av innsynsretten som følger av skifteattesten. Det gjelder særlig regulering av innsyn i eldre transaksjonsdata, herunder hva som ligger i "ekstraordinære omstendigheter". Det skyldes at bankene praktiserer dette noe ulikt. Ved skifte av uskiftet bo kan det være svært viktig å få informasjon om tidligere utdelinger fra uskifteboet. Bakgrunnen for dette er at disposisjonsretten er noe begrenset når man sitter i uskiftet bo. Overføringer til ett av flere barn kan derfor være av stor betydning ved den endelige arvefordelingen. Da må man ha informasjon som er mer enn 3 måneder gammel.

 • 11

Advokatforeningen har ingen kommentar til forslaget.

Hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo

 Spørsmål:

 1. Bør det fastsettes en regel om at arvingene har plikt til å overføre landbrukseiendom til ny eier innen en viss frist? Ja
 2. Bør fristen være tre, fire eller fem år? Fem år
 3. Bør regelen gjelde både privat og offentlig skifte? Ja
 4. § 90 femte ledd skal utvides til flere eiendommer enn i dag som følge av at det innføres en eventuell lovbestemt frist for salg? Ja, det bør vurderes om det er behov for det.
 5. Skal det fastsettes en regel om at kommunen skal varsle arvingene om fristen? Ja
 6. Regelen i konsesjonsloven § 19 om tvangssalg og regelen i odelsloven § 29 om rett til å løse eiendommen på odel bør få anvendelse når arvingene ikke har overdratt eiendommen til ny eier innen fristen? Ja

4            OPPSUMMERING

Advokatforeningen støtter i hovedsak departementets syn på de aktuelle problemstillinger. 

Vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas                                                                                  Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær

Saksbehandler: Trude K. Molvik