Høring

Forslag om forlengelse av midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Sendt: 23.09.2020

Adressat: Samferdselsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 18.8.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold- Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørn Slinning og Anders Svinø.

2 KOMMENTAR

Advokatforeningen er enig i departementets vurdering at det er behov for å forlenge lovens varighet og støtter departementets alternativ 1 om at loven gis varighet frem til 1. januar 2022. Advokatforeningen mener alternativ 1 ivaretar det behovet som er beskrevet i behovsbeskrivelsen fra Statens vegvesen, og at en evt. permanent innføring (alternativ 2) bør gjennomføres først etter at spørsmålet er undergitt en alminnelig lovforberedelse og -behandling. For øvrig har Advokatforeningen ingen kommentarer til høringen.

 


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                            Merete Smith
leder                                                                                              generalsekretær