Høring

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og i barnevernsarbeid

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid

Sendt: 29.09.2020

Adressat: Kunnskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 19.6.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for barnevern Lovutvalget består av Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Geir Kjell Andersland, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl.

2 KOMMENTARER

Det Advokatforeningen finner grunn til å kommentere, knytter seg først og fremst til forslaget til innføring av nasjonal deleksamen i juss, jf. høringsspørsmål 7 i forhold til forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og tilsvarende høringsspørsmål 8 i forhold til forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid; Det er foreslått nasjonal deleksamen for utdanningene. Departementet ber om høringsinstansenes innspill på en mulig innføring av nasjonal deleksamen i jus for de barnevernsfaglige masterutdanningene.

2.1 Nasjonal deleksamen i juss

Advokatforeningen vurderer det som svært viktig med en styrking av den juridiske kompetansen i barnevernet og støtter forslaget til innføring av nasjonal deleksamen i juss for de barnevernfaglige masterutdanningene.

Barneverntjenesten forvalter noen av samfunnets mest inngripende tiltak rettet mot privatpersoner, samtidig som det per i dag ikke finnes krav til, eller standard for, de ansattes juridiske kompetanse. Juridisk kompetanse er sentralt for å kunne ivareta rettsikkerheten til barn og familier i barneverntjenesten. God kvalitet i saksbehandlingen er i denne forbindelse også viktig. Innføring av en nasjonal deleksamen i juss vil bidra til å sikre at juss blir tilstrekkelig vektlagt.

Advokatforeningen bemerker at det er viktig at de juridiske kompetansekravene blir knyttet til det lovverk som er sentralt. Dette innbefatter grunnleggende kunnskap om og forståelse for juridiske metode, grunnleggende kunnskap i forvaltningsrett, samtidig som det må kreves mer spesifikk kunnskap om barnevernlovens bestemmelser, herunder også internasjonale konvensjoner.

2.2 Forskriftenes ulike krav til juridisk kompetanse

Advokatforeningen forstår det slik at master i barnevern retter seg mot de som arbeider som saksbehandlere, mens master i barnevernsarbeid knytter seg mer til de som jobber på institusjon osv. For det tilfelle begge masterutdanningene retter seg mot saksbehandlere i barnevernet, mener Advokatforeningen den juridiske kompetanse må være lik.

Advokatforeningen merker seg at det i forskrift til barnevernsarbeid § 7 benyttes uttrykket «inngående kjennskap» når det gjelder juridisk kunnskap. Det fremstår som uavklart hva som ligger i kravet til inngående kjennskap. Advokatforeningen mener derfor dette bør konkretiseres ytterligere da fagfeltene som nevnes er omfattende. Advokatforeningen ser at kravene er konkretisert i forskrift til master i barnevern § 10, og mener slik konkretisering også må foretas i master i barnevernsarbeid.

Advokatforeningen mener det er ikke er grunnlag for at kravene til kandidatens kunnskap om internasjonale konvensjoner på barnevernsområdet skal beskrives ulik i de to forslagene til forskrift., jf master i barnevernsarbeid § 7 og master i barnevern § 10b.


                                                 Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                   Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær