Høring

Høring - NOU 2020:9 Blindsonen

Sendt: 21.09.2020

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 21.8.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte den 8. november 2019 et utvalg for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land. Utvalget, under ledelse av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo, avga sin utredning NOU 2020:9 Blindsonen den 4. august 2020 til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Granskingsutvalget ble satt ned for å få gjennomført en grundig og fullstendig gjennomgang av saken, med sikte på å avdekke hvordan feilen har kunnet skje og pågå over så lang tid. Utvalget har i sin rapport redegjort for læringspunkter som ble avdekket under gjennomgangen.

Advokatforeningen vil innledningsvis fremheve at granskningsrapporten gir grundige og treffende svar på de samvirkende årsakene til den langvarige og omfattende feilpraktiseringen av folketrygdens oppholdskrav, og at disse funnene gir et godt grunnlag for å gjennomføre det krafttaket som må til for å gjenreise tilliten til NAV.

2 KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSLAGENE

Av de mange funnene som er gjort ønsker Advokatforeningen å fremheve følgende punkter:

- Granskningsutvalget har uttalt at faglige problemstillinger har havnet i skyggen av krav til effektivisering, digitalisering og produksjon, samt at oppmerksomheten til skiftende regjeringer har på dette området vært rettet mot effektiv trygdeforvaltning, bekjempelse av trygdemisbruk og reduksjon av trygdeeksport. Det har vært mindre oppmerksomhet rettet mot hensynet til å sikre enkeltpersoners rettigheter.

Videre fremheves det at saksbehandlere i NAV som har meldt fra om usikkerhet rundt tolkningen av EØS-regelverket ikke har blitt hørt og at problemstillinger meldt oppover i organisasjonen ikke har blitt fulgt opp. Saksbehandlere har derfor i sin saksbehandling fortsatt å forholde seg til rundskriv, som det nå viser seg ikke er viet tilstrekkelig oppmerksomhet fra departementsnivå.

Det kreves tilsynelatende en gjennomgripende holdningsendring fra politikernivå og nedover i organisasjonen, samt en vesentlig kompetanseheving på EØS-området for å kunne reetablere NAV sin evne til å forvalte regelverket på en betryggende måte. Dette må slik Advokatforeningen ser det tas på alvor.

En må, slik Advokatforeningen ser det, også vurdere om NAV sin vektlegging av rundskriv har gått utover NAVs evne til å foreta selvstendige vurderinger og kritisk tenkning til intern etablert praksis. Under enhver omstendighet må rundskrivene vies tilstrekkelig oppmerksomhet fra kompetente fagansvarlige dersom de fortsatt skal ha den betydningen de har for NAV sin praksis.

- Granskningsutvalget har i kapittel 8 pekt på flere organisatoriske forhold i både Arbeids- og sosialdepartementet og NAV som bidrar til å begrunne den langvarige, feilaktige praksisen samt organisasjonens manglende evne til å identifisere denne.

Videre har granskningsutvalget konstatert at de effektiviseringstiltak som er truffet har medført at direktoratet synes å mangle faglige og ressursmessige forutsetninger for å ivareta det fagansvaret det er tillagt på en god måte.

En synes å stå overfor omfattende og gjennomgripende organisatoriske problemer, som må ryddes opp i for å unngå at tilsvarende feil skjer igjen.

- Den manglende oppfølgingen av Trygderettens kjennelser av prinsipiell betydning er også, slik Advokatforeningen ser det, bekymringsverdig og indikerer at det kan være andre fagområder i NAV som ikke har fanget opp uenigheter om praktisering av regelverket. Advokatforeningen er enig i at Trygderetten i fremtiden må ta en mer aktiv rolle overfor praksisen i NAV, slik Trygderettens mandat i utgangspunktet forutsetter.

Sett i lys av de funnene som er fremhevet her, er det slik Advokatforeningen ser det vanskelig å ha tillit til at NAV vil være i stand til å selv identifisere sakene som bør vurderes på nytt samt til å komme til korrekt resultat i alle sakene. Det påpekes i den sammenheng at feilpraktiseringen trekkes helt tilbake til 1994, noe som innebærer at informasjon i enkeltsaker vil være lagret i papirform i fjernarkiv, i gamle saksbehandlingssystemer i tillegg til dagens systemer. Med det man vet om den ulike praksisen for arkivering av opplysninger i NAV og de omfattende organisatoriske endringene som har blitt gjennomført siden 1994, undrer Advokatforeningen seg over hvordan NAV skal evne å gjennomføre denne identifiseringen fullt ut. En grundig og tillitsvekkende opprydning i enkeltsakene er imidlertid avgjørende for rettssikkerheten til brukerne av NAV, og for at etaten kan kunne gjenreise tilliten de er avhengig av som forvaltningsorgan med ansvar for denne rettssikkerheten.

Slik Advokatforeningen ser det vil det store flertallet av brukere som kan ha rettskrav mot NAV per i dag falle utenfor dagens rettshjelpsordning som følge av kravet om inntektsbasert behovsprøving. Advokatforeningen mener derfor at retten til fritt rettsråd / fri rettshjelp bør gjøres uavhengig av behovsprøving i disse sakene. Dette vil, slik Advokatforeningen ser det, være et viktig bidrag for å sikre enkeltindividene den rettsikkerheten de har krav på, og samtidig bidra til å lette arbeidsbyrden for NAV ved sin identifisering og gjennomgang av saker med potensielle rettstap.

3 AVSLUTNING/OPPSUMMERING

Advokatforeningen er positiv til at det er gjennomført en grundig granskning som kommer til uttrykk i en ryddig og forståelig granskningsrapport.

Det er gitt flere konkrete anbefalinger basert på funnene fra granskningen, disse synes å ta høyde for at det på flere områder kreves omfattende tiltak for å forhindre at tilsvarende feil skal skje igjen.
Advokatforeningen er videre opptatt av at en sikrer at opprydningsarbeidet fremover gjøres på en grundig og tillitsvekkende måte, samt at enkeltindividene som kan være rammet av feilpraktiseringen er sikret tilstrekkelig rettssikkerhet i den prosessen.

 

                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                         Merete Smith
leder                                                                                           generalsekretær