Høring

Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. å avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Sendt: 15.04.2021

Adressat: Finansdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til finansdepartementet, publisert den 9.4.2021, med høringsfrist den 15.4.2021 kl. 16.00.

Høringen gjelder forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett. Lovutvalget består av Hedvig Bugge Reiersen (leder), Tor Bechmann, Stig Berge, Ørjan Nilsen, Karl Otto Tveter og Olav Fr. Perland, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 ADVOKATFORENINGENS MERKNADER

3.1 Overordnet

Advokatforeningen mener fristene på seks måneder for avleggelse av årsregnskap og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. i utgangspunktet er romslige for de alle fleste selskaper, og derfor allerede inneholder et visst "slingringsmonn" for ekstraordinære begivenheter mv. Videre har næringslivet, herunder selskapene selv og dets regnskapsførere og revisorer, hatt mer enn ett år på seg til å tilpasse seg Covid 19-situasjonen. Advokatforeningens inntrykk er at man har vent seg til en annen måte å arbeide på, herunder ved bruk digitale verktøy for samhandling uten fysiske møter og fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen, som på mange måter synes å være like effektiv som tidligere.

Videre mener Advokatforeningen at det er et viktig prinsipp at det ikke går for lang tid fra regnskapsårets slutt før årsregnskap avlegges. Årsregnskapene er på mange måter ferskvare, og fyller et viktig behov for mange interessentgrupper. For aksjonærene er også enkelte viktige minoritetsrettigheter og mye av muligheten til å delta i aksjonærdemokratiet knyttet til ordinær generalforsamling.

Dette er forhold som etter Advokatforeningens syn taler imot at det også i år gis en generell fristforlengelse på to måneder.

Advokatforeningen merker seg imidlertid at Revisorforeningen og Regnskap Norge mener at kapasiteten blant regnskapsførere og revisorer langt på vei ser ut til å bli redusert på samme måte som i fjor, og at dette gir behov for å utsette fristene for årsoppgjøret også i år. Advokatforeningen mener det er naturlig å legge avgjørende vekt på hva disse foreningene mener om behovet, og støtter derfor alt i alt forslaget om fristforlengelse.

I og med at den vanskeligste perioden snart ser ut til å ligge bak oss, særlig som følge av at en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, men også som følge av at næringslivet har tilpasset seg, jf. ovenfor, er Advokatforeningen av den oppfatning at fristforlengelsen ikke bør gis større rekkevidde enn nødvendig. Advokatforeningen mener derfor at det bør vurderes å la fristforlengelsen gjelde for selskaper som har avsluttet sitt regnskapsår senest 31. mars 2021, eventuelt 30. april 2021. Dette kan for eksempel gjøres ved å sette inn en ny paragraf mellom § 1 og § 2 i lovforslaget.

Advokatforeningen støtter departementets forutsetning i høringsnotatet om at muligheten til utsatt frist kun benyttes dersom det er nødvendig for å sikre avgivelse av regnskap med tilstrekkelig kvalitet.

3.2 Kommentar til enkelte av bestemmelsene i lovforslaget

For tydelighetens skyld bør det etter Advokatforeningens syn vurderes å legge inn et tillegg i lovforslagets § 2 (1) som angir den utsatte fristens totallengde, det vil si åtte måneder, for eksempel slik:

"Fristen i […] for å […] utsettes med to måneder i 2021, det vil si senest åtte måneder etter regnskapsårets slutt."

 

                                                      Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                              Merete Smith
leder                                                                                                generalsekretær