Høring

Forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

Sendt 09.02.2021

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1 INNLENDING

Advokatforeningen viser til Arbeids- og sosialdepartementets brev og høringsnotat av 21. desember 2020 med forslag til lov- og forskriftsendring for å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt, og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for arbeidsrett som har utarbeidet høringsuttalelsen. Lovutvalget består av Tarjei Thorkildsen (leder), Martin Staxrud Jetlund, Simen Lium, Kristin Fjellby Grung, Oddvar Lindbekk og Sigrun Sagedahl. Advokat Rajvinder Singh Bains bistår utvalget som sekretær.

2 KOMMENTARER TIL HØRINGSNOTATET

2.1 Bakgrunnen for forslaget til lov- og forskriftsendring

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i høringsnotatet å innføre en offentlig godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr manuelt utført renhold av motorvogn (bilvask), dekkskift og dekklagring. Bakgrunnen er at deler av bilbransjen over lang tid har vært preget av store utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning.

Forslaget til godkjenningsordning er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter. Ordningen for bilvask, dekkskift og dekkelagring er dermed tenkt innlemmet i systemet med forhåndskontroll og etterfølgende tilsyn som administreres av Arbeidstilsynet i dag. Departementet foreslår videre at godkjenningsordningen skal følge de samme saksbehandlingsprosedyrene som er etablert for godkjenning av renholdsvirksomheter, samt at virksomhetene skal følge de samme prosedyrene og oppfylle tilnærmet samme krav, herunder krav til HMS-kort. På samme måte som for godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter, vil det være ulovlig å tilby tjenester fra virksomheter uten godkjenning. Samtidig blir det forbudt for kunder, herunder forbrukere, å kjøpe tjenester fra virksomheter som ikke har godkjenning. Arbeidstilsynets ordinære sanksjonsmidler, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 18, og straffebestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 19 vil gjelde på vanlig måte, og omfatter dermed ikke forbrukere.

Departementet legger frem to forslag. I høringsnotatets punkt 4.2 foreslås en utvidelse av arbeidsmiljøloven § 4-1, åttende ledd for å sikre tilstrekkelig hjemmel for godkjenningsordningen. I høringsnotatets punkt 4.3 fremlegges forslag til selve forskriften.

I denne høringsuttalelsen vil Advokatforeningen fokusere på departementets forslag om utvidelse av arbeidsmiljøloven § 4-1, åttende ledd for å sikre tilstrekkelig hjemmel for godkjenningsordningen. Departementets forslag til selve forskriften vil Advokatforeningen komme tilbake til innenfor den høringsfrist som er fastsatt for dette.

Departementet har allerede en generell hjemmel i arbeidsmiljøloven § 4-1 syvende ledd til å gi forskrift om pålegg om bruk av HMS-kort innenfor «bransjer» der det vurderes som nødvendig eller hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Advokatforeningen kommenterer derfor ikke dette nærmere her.

2.2 Nærmere om departementets forslag til lovhjemmel for etablering av en ny godkjenningsordning

Bestemmelsen arbeidsmiljøloven § 4-1 åttende ledd ble tilføyd ved lov av 16. desember 2011 nr. 58, og gir departementet hjemmel til å fastsette i forskrift at det skal gjelde krav om godkjenning for virksomheter som tilbyr renholdstjenester, dersom hensynet til helse, miljø og sikkerhet tilsier det.

Advokatforeningen er enig med Arbeids- og sosialdepartementet i at det er behov for en lovendring dersom det skal etableres et hjemmelsgrunnlag for en tilsvarende godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring, ettersom dagens § 4-1 åttende ledd er begrenset til å gjelde for «virksomheter som tilbyr renholdstjenester».

Departementet foreslår at hjemmelsgrunnlaget for godkjenningsordningen i utgangspunktet skal gjelde for virksomheter som tilbyr bilvask, dekkskift og dekklagring. Lovhjemmelen er imidlertid foreslått formulert slik at også andre deler av bilbransjen kan omfattes, dersom det viser seg nødvendig.

Departementet viser til at er utfordringer i flere deler av bilbransjen, og foreslår derfor at det gis hjemmel til å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr «tjenester i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av motorvogn.» Med dette mener departementet blant annet tjenester som bilpleie, dekkskift og dekklagring. Bilpleie inkluderer bilvask, men også andre tjenester son service og vedlikehold av lakkerte og ulakkerte flater, reparasjon og vedlikehold av interiør i bilen, samt reparasjon av småskader som ripeskader og steinsprut.

Etter sin ordlyd omfatter departementets forslag også virksomheter som er godkjenningspliktige etter vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. Ut fra en hensiktsmessighetsvurdering i forhold til overlappende godkjenningsordninger, foreslås et unntak for disse virksomhetene, slik at hjemmelen til å etablere en godkjenningsordning ikke skal gjelde for virksomheter som er godkjenningspliktige «som verksted eller kontrollorgan etter vegtrafikkloven med forskrifter.» Unntaket inkluderer godkjenningspliktige verksteder etter verkstedsforskriften, godkjenningspliktige kontrollorgan etter forskrift om periodisk kjøretøykontroll, samt virksomheter som er godkjenningspliktige etter forskrift om fartsskriververksteder og etter forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv.

Advokatforeningen ser på prinsipielt grunnlag betenkeligheter med å gi forskriftshjemmelen for omfattende virkeområde. Samtidig avhjelpes disse betenkelighetene her av unntaket som er foreslått for å unngå krav om dobbel godkjenning.

Advokatforeningen har forståelse for at tilpasnings- og omgåelseshensyn innenfor en bransje som oppfattes preget av utfordringer knyttet til lovbrudd og problemer med lønns- og arbeidsforholdene, tilsier at det sikres en lovhjemmel som er vid nok til at også andre bilrelaterte tjenester kan omfattes dersom det skulle vise seg nødvendig.

Advokatforeningen har derfor ikke innvendinger mot den foreslåtte ordlyden og oppfatter at den på en balansert måte sikrer handlingsrom for å kunne gi offentlige myndigheter oversikt over de til enhver tid relevante aktørene i bransjen og dermed drive effektivt tilsyn med arbeidsmiljøregelverket.

2.3 Særlig om forholdet til EØS-retten

I tilfeller der utenlandske tjenesteytere innen bilvask, dekkskift og dekklagring ønsker å tilby sine tjenester eller etablere seg i Norge, kan en slik godkjenningsordning utgjøre en restriksjon på retten til fri bevegelighet av tjenester og retten til etablering som følger av EØS-avtalen. Utgangspunktet er at myndighetene ikke kan pålegge slike restriksjoner, med mindre de er begrunnet i lovlige hensyn som følger av EØS-retten. Ordningen kan ikke utgjøre en forskjellsbehandling av vedkommende tjenesteytere. Videre må behovet for godkjenningsordningen begrunnes i tvingende allmenne hensyn og være forholdsmessig.

Når det gjelder forholdet til etableringsretten spesielt, skal den gjelde for alle som tilbyr de aktuelle tjenestene i Norge. Advokatforeningen er enig med departementet i at den dermed ikke innebærer noen forskjellsbehandling av tjenesteytere fra andre EU/EØS-land. Videre skal godkjenningsordningen ivareta allmenne hensyn, å sikre helse, miljø og sikkerhet og å motvirke sosial dumping, useriøsitet og kriminalitet i bransjen. Dette er lovlige allmenne hensyn i EØS-retten. Slik ordlyden i arbeidsmiljøloven § 4-1 åttende ledd er foreslått utformet, er Advokatforeningen også enig med departementet i at godkjenningsordningen er både egnet til å oppnå disse hensynene og videre at den ikke går lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet. Dermed er godkjenningsordningen etter Advokatforeningens syn også forholdsmessig.

Advokatforeningen er videre enig med departementets vurderinger både når det gjelder utsendingsdirektivet (direktiv 96/71/EF), jf. arbeidsmiljøloven § 1-7 med tilhørende forskrifter, og håndhevingsdirektivet (direktiv 2014/67/EU). Godkjenningsordningen fremstår både som egnet og nødvendig, samtidig som den heller ikke er uforholdsmessig inngripende.

Advokatforeningen er dermed enig i departementets vurdering om at den foreslåtte godkjenningsordningen er i overensstemmelse med EØS-retten. Det vises i denne sammenheng også særlig til at det er lagt opp til at godkjenningsordningen i størst mulig grad skal speile den allerede etablerte godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter som er vurdert å være i overensstemmelse med EØS-retten.

2.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Advokatforeningen har ingen merknader til departementets vurdering av de økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget.

 

                                                 Med vennlig hilsen


Jon Wessel-Aas                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær