Høring

Endring av oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter - tollforskriften § 4-12

Sendt: 04.01.2021

Adressat: Tolletaten

1 INNLEDNING

Vi viser til Tolldirektoratets høringsbrev av 17. november 2020. Høringen gjelder forslag om endring av tollforskriften i form av redusert oppbevaringstid for tolldeklarasjoner med tilhørende underlags- dokumentasjon.

Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett ønsker med dette å inngi høringsuttalelse. Lovutvalget har av ulike grunner ikke klart å sende høringsuttalelsen innen fristen i høringsbrevet 20. november. Vi håper likevel Tolldirektoratet vil lese og ta hensyn til innspillene i denne høringsuttalelsen.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettsikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for avgiftsrett. Lovutvalget består av Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Oddgeir Wiig og Grethel Jevne Østlie.

2 SAKENS BAKGRUNN

Det er pr. i dag ikke samsvar mellom reglene om oppbevaringstid for tolldeklarasjoner i tolloven og bokføringsloven.

Tolloven § 4-12 fastsetter en generell oppbevaringsplikt for pliktig melding til tollmyndighetene, herunder tolldeklarasjon, uavhengig av format. I tollforskriften § 4-12-1 første ledd er det fastsatt at oppbevaringsplikten også gjelder for underlagsdokumentasjon, f.eks. faktura, fraktbrev, tillatelser, opprinnelsesbevis mv. Etter tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd er oppbevaringstid for tolldeklarasjon med underlagsdokumentasjon i dag på 10 år.

Bokføringsloven § 13 annet ledd fastsetter en oppbevaringstid på 5 år for såkalt primærdokumentasjon som omfatter bl.a. dokumentasjon av bokførte opplysninger, herunder tolldeklarasjoner.

Tolldirektoratets forslag kan oppsummeres som følger:

• Oppbevaringstiden etter tollovgivningen for tolldeklarasjoner med tilhørende underlagsdokumenter for innførsel, midlertidig innførsel og utførsel reduseres fra 10 til 5 år.

• Tollmyndighetene kan fatte enkeltvedtak uten forhåndsvarsel om å pålegge oppbevaring utover 5 år i forbindelse med etterkontroll basert på et konkret behov i en enkeltsak. Vedtaket skal kunne påklages. Det vil bli gitt nærmere retningslinjer om hvordan denne myndigheten skal utøves.

• Endringene får virkning fra 1. februar 2021.

3 ADVOKATFORENINGENS MERKNADER

Advokatforeningen støtter Tolldirektoratets forslag.

Det er positivt at oppbevaringstiden for tolldokumentasjon reduseres fra 10 til 5 år, og dermed blir harmonisert med bokføringslovens oppbevaringsregler.

Når det gjelder forslaget om å kunne pålegge oppbevaring ut over 5 år, bemerker vi at det er svært viktig at denne bestemmelsen praktiseres som en sikkerhetsventil, og at det gis klare retningslinjer.

 

                                                      Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær